Vin­ter-OS i Sve­ri­ge 2026?

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - FOTO: IBL FILIP JOELSSON

OS. Tu­rer­na har va­rit många kring vil­ken ort som står som värd för vin­terOS 2026. Stock­holm, Cal­ga­ry och Mi­la­no/Cor­ti­na åter­står från de ti­di­ga­re kan­di­da­ter­na. Och nu har en jo­ker kas­tat sig in i le­ken.

→ Schwei­zis­ka Sion, ja­pans­ka Sap­po­ro, ös­ter­ri­kis­ka Graz och tur­kis­ka Er­ze­rum. Samt­li­ga har valt att hop­pa av kan­di­da­tu­ren för vin­ter-OS 2026, el­ler fal­lit bort vid In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­téns (IOK) gall­ring­ar. Nu åter­står en­dast en hand­full kan­di­da­ter, men bland des­sa rå­der stor oviss­het. Metro re­der ut lä­get i ur­vals­pro­ces­sen.

FOTO: PRESSBILD

Om åtta år kan barn­fa­mil­jer få flyt­ta på sig och gö­ra plats för världs­e­li­ten om vin­ter-OS kom­mer till svens­ka Åre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.