Mer läs­ning på Metro.se

Metro Sweden (Malmö) - - Onsdag Medmetro 7/11 -

Ploc­ka­de lös­go­dis med hän­der­na – po­li­san­mäls

NYHETER Två per­so­ner i Lu­leå an­vän­de hän­der­na i stäl­let för sko­por­na för att ploc­ka lösvikts­go­dis i en bu­tik. De ha­de för av­sikt att be­ta­la, men ef­tersom det in­te är hy­gi­e­niskt att ploc­ka med hän­der­na po­li­san­mäls de nu för ska­de­gö­rel­se.

Gjor­de kat­ten tjock – åta­las för djur­plå­ge­ri

NYHETER Man­nen miss­tänks ha ma­tat en katt så myc­ket att den blev kraf­tigt över­vik­tig. Nu åta­las man­nen för djur­plå­ge­ri. Själv ne­kar han till brott och sä­ger att kat­ten all­tid va­rit stor. Kat­ten om­hän­der­togs och fick se­na­re av­li­vas.

Svi­nin­flu­en­san tros va­ra på in­gång

NYHETER Folk­hälso­myn­dig­he­ten tror att svi­nin­flu­en­san kom­mer att do­mi­ne­ra un­der den kom­man­de in­flu­en­sa­sä­song­en då det var tre år se­dan sist, rap­por­te­rar TT. Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­ma­nar de som in­går i risk­grup­per­na att vac­ci­ne­ra sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.