In­ri­kes Lööf (C) om frå­gan som splitt­rar Al­li­an­sen

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - ALEX­AN­DRA ANDERSSSON

→ Näs­ta vec­ka ska tal­man­nen läg­ga fram ett för­slag om Ulf Kris­ters­son (M) som stats­mi­nis­ter. Nu med­de­lar Al­li­an­skol­le­gan An­nie Lööf (C) att hen­nes par­ti tro­ligt­vis kom­mer att rös­ta nej. Ulf Kris­ters­sons för­slag om en »3-2-1-mo­dell«, där fy­ra till ett Al­li­ans­par­ti in­går i regeringen kom­mer san­no­likt fal­la om Cen­terns be­sked står fast.

– Vi be­slu­ta­de re­dan för tre vec­kor se­dan då Ulf Kris­ters­son nämn­de förslaget på Fa­ce­book, då var det ett enigt nej, bå­de från par­ti­sty­rel­sen och riks­dags­grup­pen.

»Det har va­rit känt i fle­ra år.« An­nie Lööf (C) om hur Cen­ter­par­ti­et stäl­ler sig till in­fly­tan­de från SD.

Jag be­dö­mer det som helt osan­no­likt att vi ska änd­ra oss i den här frå­gan, sä­ger An­nie Lööf i TV4 Ny­hets­mor­gon.

An­led­ning till att Cen­tern kom­mer att rös­ta nej är sam­ma som ti­di­ga­re, en­ligt Lööf.

– Det har va­rit känt i fle­ra år hur Cen­ter­par­ti­et ser på SD:s in­fly­tan­de och en re­ge­ring som krä­ver ett ak­tivt stöd av SD.

Se­nast på mån­dag näs­ta vec­ka ska Ulf Kris­ters­son med­de­la tal­man­nen Andreas Nor­lén vil­ka par­ti­er som in­går i hans för­slag till re­ge­ring. Kris­ters­son har ti­di­ga­re ut­ta­lat sig om en så kal­lad 1-2-3mo­dell, med ett el­ler fle­ra bor­ger­li­ga par­ti­er till­sam­mans i en re­ge­ring. På mån­da­gen no­mi­ne­rar Nor­lén for­mellt Kris­ters­son till stats­mi­nis­ter.

FO­TO: IBL

Ur går­da­gens Metro, 7 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.