Kör­gläd­je Sve­ri­ge kom­mer att be­hö­va 50 000 nya last­bils­chauf­fö­rer på 10 år

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - Stort be­hov av nya chauf­fö­rer KÄL­LA: TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND LINDA FRITIOFSSON

Chauf­för. Det rå­der brist på last­bils­chauf­fö­rer i lan­det och åke­ri­er­na le­tar feb­rilt ef­ter nya fö­ra­re. En som va­rit i yr­ket i över 40 år är Bo Alf som lyf­ter fri­he­ten som den sto­ra för­de­len.

→ För Bo Alf väck­tes in­tres­set för yr­ket ti­digt ef­tersom hans pap­pa kör­de last­bil när han var li­ten. Last­bilskör­kor­tet tog han 1977 och ef­ter mer än 40 år i yr­ket har han hun­nit kö­ra många oli­ka sträc­kor i lan­det.

– Jag tyc­ker om fri­he­ten i att kö­ra last­bil. Vis­sa pe­ri­o­der kan va­ra mer stres­si­ga än and­ra men jag trivs väl­digt bra. Även om vin­ter­halv­å­ret med mör­ker och hal­ka är en nack­del.

Se­dan 1986 job­bar han som chauf­för på Schen­ker Åke­ri där han kör Stock­holm–Halm­stad med byte i Lin­kö­ping. Att det på många sätt är ett en­samt yr­ke har han in­te ont av. Kol­le­gor träf­far han på åke­ri­et i Lin­kö­ping och på ter­mi­na­len i Stock­holm, och un­der kör­ning­ar­na lyss­nar han på ra­dio.

– Jag bör­jar kloc­kan 21.30 och går av vid 06 på mor­go­nen. Jag har in­te all­tid job­bat natt men jag tyc­ker att det fun­ge­rar

→ Det finns i dag drygt 100 000 last­bils­chauf­fö­rer i Sve­ri­ge.

→ Det kom­mer att be­hö­vas om­kring 50 000 nya fö­ra­re de när­mas­te tio åren.

→ Hälf­ten av åke­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge be­hö­ver an­stäl­la last­bils­fö­ra­re.

→ Ut­bild­ning till last­bils­fö­ra­re finns på for­dons- och trans­port­pro­gram in­om gym­na­sie­sko­lan och på kom­vux. Även Ar­bets­för­med­ling­en er­bju­der ut­bild­ning till last­bils­chauf­för som ar­bets­mark­nads­ut­bild­ning.

bra, man vän­jer sig fort.

Det rå­der i dag en hi­sto­risk hög ef­ter­frå­gan på last­bils­fö­ra­re och bris­ten be­ror del­vis på hög­kon­junk­tu­ren men ock­så på att det un­der en lång tid ut­bil­dats för få fö­ra­re. En­ligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) ut­bil­das om­kring 3 000–3 500 fö­ra­re i Sve­ri­ge var­je år vil­ket är hälf­ten av det fak­tis­ka be­ho­vet på 7 000 nya fö­ra­re per år.

Bland ny­an­ställ­da

last­bils­chauf­fö­rer ut­gör kvin­nor knappt tio pro­cent men Bo Alf som job­bat länge i bran­schen sä­ger att han ser be­tyd­ligt fler kvinn­li­ga fö­ra­re i dag.

– Jag hop­pas att fler kom­mer att vil­ja sö­ka till bran­schen över­lag. Det finns ju många oli­ka chauf­för­s­jobb att väl­ja mel­lan – man be­hö­ver in­te ha ett natt­jobb som jag och man kan kö­ra kor­ta­re sträc­kor. En del kör­ning­ar, så kal­la­de by­teskör­ning­ar, in­ne­hål­let in­te mo­men­tet loss­ning och last­ning så det be­hö­ver nöd­vän­digt­vis in­te va­ra fy­siskt krä­van­de, sä­ger Bo Alf.

»Jag hop­pas att fler kom­mer att vil­ja sö­ka sig till bran­schen över­lag.« Last­bils­chauf­fö­ren Bo Alf upp­munt­rar fler att sö­ka sig till yr­ket.

FO­TO: PRI­VAT

Bo Alf har ar­be­tat som last­bils­chauf­för i mer än 40 år. Han äls­kar sitt jobb och upp­ma­nar fler att sö­ka sig till bran­schen som spås be­hö­va 50 000 nya chauf­fö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.