Al­la le­tar ef­ter Dan­te – ut­reds som män­ni­sko­rov

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - ALEX­AN­DRA ANDERSSON FREDRIK SAMUELSON

För­svun­nen.

12-åri­ge Dan­te med Downs syndrom har va­rit för­svun­nen i Fal­ken­berg se­dan tis­dags­kväl­len. Po­lis, mi­li­tär och Mis­sing pe­op­le del­tar i in­sat­sen. Po­li­sen upp­ma­nar al­la bo­en­de i om­rå­det att bi­stå i sö­kan­det.

→ Vid 17-ti­den på tis­da­gen för­svann 12-åri­ge Dan­te Adolfs­son, som har Downs syndrom, från Tr­ö­inge­berg i Fal­ken­berg. Han var ute med fa­mil­jens hund vid för­svin­nan­det och hun­den kom en­sam till­ba­ka till fa­mil­jen.

– Det på­går ett in­ten­sivt sö­kan­de med väl­digt sto­ra re­sur­ser och vi hop­pas gi­vet­vis att vi ska hit­ta poj­ken. Det är en mängd patrul­ler, fle­ra hund­patrul­ler och he­li­kop­ter, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, pressta­les­per­son vid po­li­sen.

Po­li­sen ut­re­der det som en sär­skild hän­del­se, vil­ket in­ne­bär att man av­sät­ter ex­tra re­sur­ser.

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen in­led­de po­li­sen en för­un­der­sök­ning med ru­bri­ce­ring män­ni­sko­rov då man för när­va­ran­de in­te vet var poj­ken be­fin­ner sig el­ler hur han för­svun­nit.

Ett 150-tal mi­li­tä­rer hjälp­te till i sö­kan­det.

– Vi bi­drar med 150 per­so­ner. Det är an­ställ­da och re­kry­ter. Ung­e­fär hälf­ten kom­mer från 45:e hem­värns­ba­tal­jo­nen, allt­så Hal­lands hem­värn, sä­ger Carl Sjöstrand, in­for­ma-

Sam­häl­le

Po­li­sens pressta­les­per­son Pe­ter Ad­lers­son om sökin­sat­sen.

ti­ons­chef på Luft­värns­re­ge­men­tet LV6 i Hal­land.

En­ligt po­li­sens upp­gif­ter var Dan­te klädd i kl­ar­blå jac­ka med lu­va och svart skor med re­flex när han för­svann. Han har blont hår som går till öro­nen och är cir­ka 140 cen­ti­me­ter lång med smal kropps­bygg­nad.

Po­li­sen väd­jar till all­män­he­ten om hjälp i sö­kan­det.

Un­der ons­dags­mor­go­nen an­slöt Mis­sing pe­op­le i sö­kan­det ef­ter Dan­te. En­ligt Mo­ni­ka Hir­se­land, kon­takt­per­son för Mis­sing pe­op­le, var cir­ka 500 per­so­ner med i sö­kan­det. De de­la­des upp i oli­ka om­rå­den som skul­le gås ige­nom.

– Vi får sek­to­rer av po­li­sen, sä­ger Mo­ni­ka Hir­se­land.

Strax fö­re kloc­kan 10 i går kom be­slut om att stop­pa al­la tåg för­bi Fal­ken­berg för att ge­nom­fö­ra sök­ning­ar, bland an­nat i en tun­nel.

Den som har gjort iakt­ta­gel­ser el­ler har and­ra upp­lys­ning­ar att läm­na som kan va­ra intressanta för po­li­sen upp­ma­nas ringa te­le­fon 114 14.

»Det på­går ett in­ten­sivt sö­kan­de med väl­digt sto­ra re­sur­ser.«

FO­TO: PRI­VAT/PO­LI­SEN

Dan­te ha­de vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning va­rit för­svun­nen se­dan han gick ut med hun­den i tis­dags. Hund­ra­tals sök­te i går ef­ter ho­nom i Fal­ken­bergs­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.