Allt fär­re äld­re får stöd

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter -

So­ci­al­tjänst.

An­ta­let äld­re som får hjälp från so­ci­al­tjäns­ten mins­kar, ef­ter att länge ha le­gat på sam­ma ni­vå. För­kla­ring­en kan va­ra att vi blir allt fris­ka­re – men ock­så att kom­mu­ner­na bli­vit mer re­strik­ti­va när det gäl­ler att ge stöd.

Drygt 313 000 per­so­ner som fyllt 65 år fick un­der 2017 nå­gon form av hjälp från so­ci­al­tjäns­ten, vi­sar färsk sta­tistik från So­ci­al­sty­rel­sen. Un­der 2016 var mot­sva­ran­de siff­ra 316 500 per­so­ner.

Un­der pe­ri­o­den 2012– 2016 stod ut­veck­ling­en re­la­tivt stil­la.

– Det kan va­ra så att vå­ra äld­re är li­te fris­ka­re och an­sö­ker om stöd se­na­re. En an­nan för­kla­ring kan va­ra att kom­mu­ner­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.