Var­för mås­te var­gar­na av­li­vas?

Metro Sweden (Malmö) - - Insändare - HEN­RIK

→ An­gå­en­de att Kolmår­den vill ha ihjäl, el­ler som che­fen med­de­lar att de vill »av­li­va« si­na sista var­gar så tyc­ker jag att det är un­der all kri­tik.

Var­för tar djur­par­ker hand om djur för att se­dan kom­ma på att det av nå­gon an­led­ning in­te fun­ge­rar och då be­stäm­ma sig för att av­li­va dem? Finns ing­en an­nan lös­ning? Det är för mig så långt ifrån bra re­klam för djur­par­ker som man kan kom­ma.

Jag hop­pas att all­män­he­ten pro­te­ste­rar, fö­re­byg­ger el­ler boj­kot­tar.

Lik­som en lä­ka­re ska va­ra om­tänk­sam, an­svars­ta­gan­de och bry sig om sä­ker­he­ten för si­na pa­ti­en­ter så an­ser jag ock­så att djur­par­ker ska va­ra det sam­ma mot dju­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.