Allt om vin­nar­na I>> Pa­ra­di­se Ho­tel<<

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - FO­TO: TV3

Ro­bin »Mos« Andersson och Jen­ni­fer Karls­son gick he­la vä­gen i do­kuså­pan.

Do­kuså­pa.

Ro­bin »Mos« Andersson och Jen­ni­fer Karls­son är vin­nar­na av »Pa­ra­di­se ho­tel« 2018. Det he­la slu­ta­de med en in­ten­siv kul­ce­re­mo­ni, där Ro­bin Andersson val­de att kas­ta ku­lan. – Jag var med för tredje gång­en och and­ra gång­en i fi­nal. Det var dags att kas­ta ku­lan, sä­ger han till Metro.

Ef­ter en jämn om­röst­ning stod det klart att Ro­bin »Mos« Andersson och Jen­ni­fer Karls­son kam­ma­de hem se­gern i TV3:s »Pa­ra­di­se ho­tel« fram­för Gen­ri Tei­vald och Eri­ka Holm.

In­för den ef­ter­föl­jan­de kul­ce­re­mo­nin, där vin­nar­na har möj­lig­het att an­ting­en blå­sa varand­ra på vinst­sum­man på to­talt en halv mil­jon kro­nor el­ler de­la på peng­ar­na, fick de skri­va upp varsitt namn på en ti­di­ga­re del­ta­ga­re de vil­le de­la vinst­sum­man med vid en even­tu­ell kul­kast­ning.

Ro­bin Andersson, som nu har vun­nit »Pa­ra­di­se ho­tel« två gång­er, val­de att kas­ta ku­lan på 250 000 kro­nor, till många ti­di­ga­re del­ta­ga­res sto­ra ju­bel. Men det jublet blev kort­va­rigt när de in­såg att nam­net han skri­vit upp var Re­bec­ca Karls­son – Jen­ni­fers sys­ter – som i sin tur kom­mer att de­la den res­te­ran­de sum­man på 250 000 kro­nor med Jen­ni­fer.

– Jag kän­de att jag är med för tredje gång­en i »Pa­ra­di­se ho­tel« och and­ra gång­en i fi­nal. Det var dags att kas­ta ku­lan. Mot Jen­ni­fer vil­le jag egent­li­gen in­te gö­ra det, men jag tänk­te att hon än­då skul­le kän­na att det är okej ef­tersom att jag skrev Re­bec­ca på lap­pen, sä­ger Ro­bin Andersson.

Han sä­ger att hå­nen från de ti­di­ga­re del­ta­gar­na ock­så spe­la­de in i be­slu­tet om att kas­ta ku­lan.

– De stod där med hån­flin när vi satt på fi­nal­sto­lar­na. Jag kän­de mig så trött på dem. Då tänk­te jag att fan vad gött det ha­de va­rit att kas­ta ku­lan och hö­ra al­la jub­la och skrat­ta åt Jen­ni­fer, vil­ket de även gjor­de, och att jag se­dan in­te de­lar peng­ar­na med nå­gon av dem, ut­an med hen­nes sys­ter Re­bec­ca. Jag för­stod in­te hur de kun­de stå och be­te sig så där och jag tänk­te att »nu ska vi sät­ta dit de jäv­lar­na«, för de gick oss verk­li­gen på ner­ver­na.

Bå­de Jen­ni­fer Karls­son och

hen­nes sys­ter Re­bec­ca Karls­son fick mot­ta många på­hopp från fle­ra av de and­ra del­ta­gar­na un­der sä­song­ens gång ef­ter att Re­bec­ca chec­ka­de in på ho­tel­let.

– Nu när jag tit­tar till­ba­ka på det så rör det som har hänt där­in­ne in­te mig i ryg­gen. Det är klart att man re­a­ge­rar på vis­sa sa­ker man får hö­ra folk sä­ga, för att det vi­sar sig att vis­sa är helt and­ra per­so­ner än vad man trod­de, sä­ger Jen­ni­fer Karls­son och fort­sät­ter:

– Vi blev ut­må­la­de som de on­da, som om de and­ra in­te alls har gått runt och spe­lat. Men de gjor­de ju verk­li­gen pre­cis sam­ma sak, det är ba­ra det att vi gjor­de det li­te bätt­re. Ja, det su­ger när man in­te vin­ner, men man kan in­te gå runt och häck­la folk.

Hur är re­la­tio­nen mel­lan er två i dag?

– Jag kän­ner att Jen­ni­fer är en tjej som jag all­tid kom­mer att vil­ja ha som kom­pis. Det var in­te många jag tyck­te var skar­pa på ho­tel­let, men hon var en av de vet­ti­ga. Jag gjor­de en re­sa och den gjor­de jag till­sam­mans med Jen­ni­fer. Hon har stöt­tat mig så myc­ket un­der den här re­san och hon be­ty­der myc­ket för mig, sä­ger Ro­bin Andersson.

– Ja, Ro­bin be­ty­der jät­te­myc­ket för mig. Vi gjor­de en spe­ci­ell re­sa ihop och vi ha­de många upp- och ned­gång­ar, sä­ger Jen­ni­fer Karls­son.

FO­TO: TV3

Ro­bin »Mos« Karls­son – som stod i fi­na­len för and­ra gång­en – fi­rar vins­ten till­sam­mans med Jen­ni­fer Karls­son årets upp­la­ga av »Pa­ra­di­se ho­tel«.

FO­TO: TV3

Kul­ce­re­mo­nin blev dra­ma­tisk. Ro­bin »Mos« Karls­son – som stod i fi­na­len för and­ra gång­en – val­de att släp­pa sin ku­la.

FO­TO: IBL

»Det var in­te många jag tyck­te var skar­pa på ho­tel­let«, sä­ger vin­na­ren Ro­bin »Mos« Andersson.

FO­TO: IBL

»Vi gjor­de en väl­digt spe­ci­ell re­sa ihop«, sä­ger vin­na­ren Jen­ni­fer Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.