Char­lot­te Per­rel­li: »Det var otro­ligt här­ligt«

Metro Sweden (Malmö) - - Nöje Tv - NA­TA­LIE DEMIRIAN na­ta­lie.demirian@metro.se

»Så myc­ket bätt­re«. Det är dags för schla­gerdrott­ning­en Char­lot­te Per­rel­lis dag i »Så myc­ket bätt­re«. → Char­lot­te Per­rel­li var gra­vid un­der som­ma­rens »Så myc­ket bätt­re«-in­spel­ning på Got­land och fick sin fjär­de son för drygt en vec­ka se­dan. Gra­vi­di­te­ten har va­rit kom­pli­ce­rad och för­loss­ning­en sked­de med ett pla­ne­rat kej­sar­snitt, då hon har li­dit av till­stån­det va­sa pre­via där na­vel­sträng­en lig­ger fel.

– Jag är glad för att det här är min fjär­de gra­vi­di­tet, ha­de det va­rit den förs­ta så vet jag in­te om jag ha­de vå­gat skaf­fa fle­ra barn, för man blir ju li­te rädd, sa hon till Metro in­nan för­loss­ning­en.

»Så myc­ket bätt­re«in­spel­ning­en sä­ger hon gick bätt­re än för­vän­tat.

– Jag kan tyc­ka att pro­gram­met på se­na­re år har bli­vit så myc­ket pro­duk­tion för att al­la vet att det här är ett av Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­pro­gram och att man kan lyc­kas få till sto­ra fram­gång­ar om man har li­te tur, vil­ket gör att det blir så vik­tigt för al­la att fram­stäl­la sig själ­va och allt man gör så rätt. Så att gläd­jen li­te grann för­tas. Vi ha­de så jäk­la ro­ligt, gar­va­de så myc­ket och det var så otro­ligt bra mat, vi ba­ra åt och åt och åt. Det var ma­giskt!

Hon har fått

för­frå­gan om att med­ver­ka fle­ra gång­er ti­di­ga­re.

– Förs­ta året fick jag frå­gan, då var vi ett gäng som tac­ka­de nej. Men då skul­le det spe­las in på Ka­na­ri­eö­ar­na och det var ett helt an­nat upp­lägg. Där­ef­ter har för­frå­gan dykt upp fler gång­er. Nå­gon gång fun­ka­de det in­te för att det ha­de kom­mit med en an­nan ar­tist som var för lik mig, så att vi tog ut varand­ra, nå­gon an­nan gång låg det in­te rätt i taj­ming.

»Vi ha­de så jäk­la ro­ligt, gar­va­de så myc­ket och det var så otro­ligt bra mat, vi ba­ra åt och åt och åt.« Lör­da­gens hu­vud­per­son Char­lot­te Per­rel­li om ti­den på Got­land.

Char­lot­te Per­rel­li

sä­ger att hon var li­te oro­lig in­för sin med­ver­kan.

– Jag tänk­te att her­re­gud, nu ska jag bli in­låst som i ett »Big brot­her«-hus och bli fil­mad dyg­net runt. Så jag kän­de mig fak­tiskt in­te ba­ra su­per­tag­gad in­nan, för jag kän­de att jag in­te ha­de nå­gon aning om hur det skul­le bli. Men det var verk­li­gen otro­ligt här­ligt.

»Så myc­ket bätt­re« sänds på TV4 på lör­da­gar kloc­kan 20:00.

FO­TO: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Hon har fått frå­gan om att del­ta ti­di­ga­re, men tac­kat nej. Men nu får änt­li­gen Char­lot­te Per­rel­li sin dag i »Så myc­ket bätt­re«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.