Pro­me­ne­ra längs med ha­vet

Metro Sweden (Malmö) - - Singles Day - FO­TO: PIX­A­BAY

→ Att sak­ta vand­ra till­sam­mans med ha­vet som säll­skap är ett sä­kert kort. Mal­mö er­bju­der många så­da­na sträc­kor. Ta ex­em­pel­vis stads­buss 5 el­ler 2 till slut­sta­tio­nen Full­rig­ga­ren. I när­he­ten finns en li­ten fyr med ut­sikt över till Kö­pen­hamn, me­dan Väst­ra Ham­nen är in­om be­kvämt gångav­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.