Går ut­märkt att ha en yng­re man

Metro Sweden (Malmö) - - insändare - MARGARETA

→ Ir­ri­te­rar mig över upp­stån­del­sen när en kvin­na har en yng­re man. Det­ta drab­ba­de Ca­mil­la Läck­bergs pojk­vän. Han fick frå­gan »hur kän­des det för dig när många trod­de att du var Ca­mil­las ›toy boy‹?«

Män har of­ta hälf­ten så gam­la fru­ar el­ler flick­vän­ner. Ing­en frå­gar dem hur det känns att va­ra en »toy girl« till den äld­re man­nen. Ing­en skul­le hel­ler stäl­la den frå­gan till den äld­re man­nen. Frank­ri­kes pre­si­dent Macron har en myc­ket äld­re fru, in­te hel­ler där skul­le de frå­ga ho­nom, hur känns det att va­ra din frus »toy boy«! Of­ta fun­ge­rar för­hål­lan­den där kvin­nan är äld­re än man­nen all­de­les ut­märkt.

FO­TO: GET­TY

Macron – en »toy boy«?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.