Trä­ningstren­den vän­der upp och ned på yo­gan

Hört ta­las om an­ti gra­vi­ty yo­ga, bar­re con­cept el­ler stra­la yo­ga? Metros PT- Fia har tes­tat tre tren­di­ga trä­nings­for­mer som har nå­got för al­la.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - SO­FIA SJÖSTRÖM

Att hit­ta sin trä­nings­form som ger den där ef­ter­läng­ta­de trä­nings­gläd­jen är nå­got många dröm­mer om. Jessica Svens­son har gjort det och dri­ver i dag en egen stu­dio på Ös­ter­malm i Stock­holm. Jessica var den förs­ta att ta po­pu­lä­ra an­ti gra­vi­ty yo­ga till Sve­ri­ge, och många fa­sci­ne­ras av de an­norlun­da och coo­la trä­nings­for­mer­na som stu­di­on er­bju­der.

– Jag vill att det ska kän­nas opret­to och väl­kom­nan­de när man kom­mer hit. Yo­ga ten­de­rar att dra till sig hög­pre­ste­ran­de män­ni­skor. Trä­ning­en ska ju va­ra ro­lig och in­klu­de­ran­de, sä­ger Jessica.

Hon star­ta­de Yo­gai­re hös­ten 2013 och er­bju­der i dag cir­ka 16 klas­ser i vec­kan med oli­ka in­rikt­ning. Det ge­nom­gå­en­de te­mat är små grup­per och trä­ning som kan gö­ras av al­la.

– Det ro­li­gas­te är att det kom­mer allt­från unga tje­jer som sett nå­gon hänga upp och ner i nå­gon blogg till pen­sio­nä­rer som pro­var resto­ra­ti­ve som har fo­kus på att sträc­ka ut och var­va ner.

FOTO: GUSTAV HUGOSSON

An­ti gra­vi­ty yo­ga gör un­der­verk för den som har pro­blem med nac­ke, höf­ter och rygg i och med att be­last­ning­en är mi­ni­mal.

1 An­ti gra­vi­ty yo­ga För dig som vill ha en ut­ma­ning och bli nykär i din kropp. Med tyd­li­ga in­struk­tio­ner pro­var du oli­ka po­si­tio­ner som ger stär­kan­de fri­hets­käns­lor. Gör un­der­verk för den som har pro­blem med nac­ke, höf­ter och rygg i och med att be­last­ning­en är mi­ni­mal.

FOTO: GUSTAV HUGOSSON

2 Bar­re con­cept Hår­da­re trä­ning med ur­sprung i ba­lett och pi­la­tes. Styr­ke­trä­ning med fo­kus på bål, rum­pa och ben. Många fa­sci­ne­ras över hur snabbt du svet­tas av öv­ning­ar­na som ser så enk­la ut. ”För den som vill ha en dan­sa­res kropp ut­an att sli­ta ihjäl sig.”

Stra­la3 yo­ga Har ut­setts till ”bäs­ta yo­gan för ny­bör­ja­re”. Är in­klu­de­ran­de, av­ska­lad och opre­ten­tiös. Du ska­par ett flow mel­lan rö­rel­ser­na och stan­nar in­te i var­je po­si­tion. Job­bar ef­ter det för­lå­tan­de ut­tryc­ket ”du ska rö­ra dig som din kropp vill rö­ra sig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.