DEBATT ”Barn till al­ko­ho­lis­ter hjälps in­te av att and­ra för­äld­rar väl­jer en vit jul”

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CIL­LA MESKA­NEN

Vit jul-kam­pan­jen skuld­be­läg­ger de som fak­tiskt kan han­te­ra en öl till ma­ten i jul, skri­ver Cil­la Meska­nen.

Att växa upp i en fa­milj där ju­len in­ne­bär ont i ma­gen, bråk och tom­ma öl­bur­kar och vin­flas­kor i kö­ket är med störs­ta san­no­lik­het en jät­te­job­big upp­le­vel­se för bar­nen som ham­nar i skott­lin­jen för för­äld­rars dric­kan­de. Kam­pan­jen Vit jul har i fle­ra år upp­munt­rat al­la vux­na att va­ra helt nykt­ra un­der ju­len för att stöt­ta barn i ut­sat­ta si­tu­a­tio­ner och för att ju­len ska va­ra bar­nens hög­tid. Jag tog mo­det till mig att ifrå­ga­sät­ta den­na kam­panj i en grupp på Fa­ce­book och blev bom­bar­de­rad av svar. De över­vä­gan­de var dock de som på­står att för­äld­rar som dric­ker ens en öl un­der ju­len har pro­blem med att av­stå al­ko­hol och bör se över si­na va­nor. Att vis­sa kanske är helt nykt­ra stör­re de­len av årets övri­ga hel­ger spe­la­de ing­en roll. Hur hjälps barn till för­äld­rar med alkoholproblem av att and­ra för­äld­rar väl­jer att va­ra helt nykt­ra un­der ju­len? Kän­ner sig verk­li­gen vill hjäl­pa barn i ut­sat­ta fa­mil­jer finns det många fler pro­ak­ti­va val att gö­ra än att fi­ra en per­fekt, vit jul med dina eg­na barn me­dan de ut­sat­ta sit­ter i si­na rum och har ont i ma­gen för att mam­ma och pap­pa brå­kar på fyl­lan i kö­ket. Bjud hem de barn du tror el­ler vet har det job­bigt, välj att va­ra mer syn­lig i dina barns vänkret­sar året runt, dra öro­nen till dig när du hör barn an­mär­ka att hel­ger­na är job­bi­ga el­ler att mam­ma el­ler pap­pa dric­ker myc­ket vux­endric­ka.

Var in­te rädd för att pra­ta öp­pet med dina barn om att al­la in­te kan el­ler ska dric­ka al­ko­hol, var en när­va­ran­de för­äl­der som lär kän­na dina barns kom­pi­sar och de­ras för­äld­rar. Men skuld­be­lägg ald­rig de som in­te väl­jer li­ka­dant som dig och tro in­te att de val du gör in­nan­för ditt hems fy­ra väg­gar nöd­vän­digt­vis hjäl­per and­ra som har det svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.