Ny EU-dom om da­ta­lag­ring – det här in­ne­bär den

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Metro re­der ut hän­del­ser­na i stri­der­na mel­lan svens­ka sta­ten, EU och te­le-och in­ter­ne­to­pe­ra­tö­rer­na.

2014 kom näm­li­gen EU­dom­sto­len fram till att di­rek­ti­vet som träd­de i kraft 2006 stred mot de grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter­na om in­tegri­tet, pri­vat­liv och ytt­ran­de­fri­het. rät­tig­he­ter ef­tersom de gör att det går att dra pre­ci­sa slut­sat­ser om per­so­ners pri­vat­liv ut­i­från upp­gif­ter­na som lag­ras.

”Det in­grepp som en na­tio­nell lag­stift­ning som fö­re­skri­ver lag­ring av tra­fik­upp­gif­ter och lo­ka­li­se­rings­upp­gif­ter ut­gör mås­te så­le­des be­trak­tas som syn­ner­li­gen all­var­ligt”, skrev EU-dom­sto­len i ett press­med­de­lan­de i går.

I prak­ti­ken in­ne­bär det att EU-dom­sto­len slår fast att svens­ka myn­dig­he­ter in­te kan tvinga in­ter­ne­toch te­le­o­pe­ra­tö­rer att mass­lag­ra kun­der­nas upp­gif­ter. Som TT skri­ver är det dock nu upp till kam­mar­rät­ten att dra slut­sat­ser av do­men. han­te­ras av svens­ka myn­dig­he­ter.

– De har ju va­rit to­talt lom­hör­da för vå­ra ar­gu­ment i fle­ra år. Nu har vi fått fa­cit, el­ler vad vi ska kal­la det, men hur det ska sipp­ra ner ge­nom den trög­rör­li­ga svens­ka by­rå­kra­tin vet jag in­te, sä­ger han till TT.

An­ders Yge­man (S), Sve­ri­ges in­ri­kesmi­nis­ter, är där­e­mot be­svi­ken.

–Den ge­ne­rel­la lag­ring­en är ju en för­ut­sätt­ning för att du ska kun­na be­gä­ra ut in­for­ma­tio­nen om de grovt kri­mi­nel­la, så där­för är det vik­tigt att vi nog­grant ana­ly­se­rar hur dom­sto­len har re­so­ne­rat i de här de­lar­na. För det är själv­klart så att många av dem vi fått döm­da för all­var­li­ga vålds­brott i Sve­ri­ge ha­de in­te kun­nat dö­mas om vi in­te ha­de kun­nat lag­ra de här upp­gif­ter­na, sä­ger han till TT.

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.