Stark svensk trupp till Tour de ski

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CARL GÖ­RANS­SON/TT

Kal­la, Nils­son, Hell­ner och Halfvars­son åker tou­ren – trots att det är mäs­ter­skaps­år.

i sprint­täv­ling­ar på grund av stav­brott och fall. Om­stän­dig­he­ter som gör att bå­da finns med när ”tou­ren” in­leds på ny­årsaf­ton.

– Sti­nas sprint­täv­ling­ar har in­te bli­vit som pla­ne­rat och vi tror att det är bra för hen­ne att åka tou­ren, sä­ger Rikard Grip.

– Char­lot­tes trä­ning har fun­ge­rat bra i Sax­näs, nu får hon lad­da bat­te­ri­er­na och fi­ra jul in­nan det bör­jar.

På herr­si­dan finns bå­de Cal­le Halfvars­son och Mar­cus Hell­ner med och tan­ken är att al­la svens­kar ska ge­nom­fö­ra he­la Tour de ski. Trots att det in­ne­bär sju tuf­fa lopp på nio da­gar, med mind­re än två må­na­der till VM.

–Det vik­ti­ga hand­lar om att man har bra för­be­re­del­ser in mot Tour de ski, där­för stod fle­ra åka­re över den se­nas­te världs­cup­hel­gen. Se­dan blir det vik­tigt vad vi gör ef­ter Tour de ski med de som åker, sä­ger Grip.

– Vi har väl­digt många bra er­fa­ren­he­ter av åka­re som har åkt Tour de ski och som se­dan har gjort bra mäs­ter­skap.

Sam­ti­digt kom­mer man ha en stor ly­hörd­het och ut­vär­de­ra lä­get un­der täv­ling­ens gång, för att in­te sli­ta för hårt på åkar­na.

–Det är sju in­ten­si­va täv­ling­ar un­der nio da­gar och det kan hän­da myc­ket på den re­san, sä­ger Rikard Grip.

Char­lot­te Kal­las se­ger 2007–2008 är fort­fa­ran­de den en­da blå­gu­la tri­um­fen un­der de tio tou­rer som har av­gjorts. På herr­si­dan är Mar­cus Hell­ners andra­plats från 2011–12 höjd­punk­ten.

Med tan­ke på den star­ka trup­pen finns för­hopp­ning­ar om nya svens­ka fram­gång­ar nu.

– Det känns som att vi har ett oer­hört starkt lag på start. För­hopp­nings­vis har vi någ­ra som kan va­ra med och kri­ga om de ab­so­lu­ta toppla­ce­ring­ar­na i klätt­ring­en upp­för Al­pe Cer­mis. Det skul­le sma­ka bra för oss med en pall­plats i to­ta­len, sä­ger Grip.

– Svårt att sä­ga. Men på herr­si­dan har Cal­le och Mar­cus vi­sat på fin form och då kanske Cal­le är li­te vas­sa­re. Sam­ti­digt är Mar­cus stark i slut­klätt­ring­en.

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.