TÄNK EF­TER IN­NAN DU SMÄLLER SMÄLLARE

Fyr­ver­ke­ri­er. En­da syf­tet med att springa runt och smäl­la smällare mitt i nat­ten är att stö­ra så myc­ket som möj­ligt, skri­ver da­gens in­sän­dar­skri­bent, som ef­ter­frå­gar mer hän­syn in­för ny­år.

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Insandare - MAG­NUS

Då var det dags igen, som det är var­je år i de­cem­ber: Långt fö­re ny­årsaf­ton ska man dund­ra på med smällare varen­da dag och prak­tiskt ta­get dyg­net runt.

”Vi vill fi­ra det nya året”, bru­kar de sä­ga. Men de kan in­te för­sva­ra att de ska plå­ga bå­de djur och män­ni­skor med oljud dyg­net runt två vec­kor fö­re ny­år. Att le­ka med spräng­äm­nen mitt i nat­ten kan ba­ra ha ett en­da syf­te: man ska stö­ra så myc­ket som möj­ligt.

Många djur är skräck­slag­na, men fak­tum är att ock­så många män­ni­skor är räd­da. Och vem tän­ker på krigs­flyk­ting­ar­na? I två vec­kor tving­as de åter­upp­le­va sitt fruk­tans­vär­da trau­ma: det smäller, dund­rar, blixt­rar och luk­tar krut.

Fak­tum är att det in­te är tillå­tet att fy­ra av smällare och ra­ke­ter när som helst och var som helst. Det är ett brott som kal­las stö­ran­de av ord­ning­en.

Och det kan ock­så bli tal om gröv­re brott, såsom fram­kal­lan­de av fa­ra.

Var­för vill man in­te vi­sa nå­gon hän­syn mot and­ra?

Smällare dyg­net runt är sam­man­fatt­nings­vis far­ligt, olag­ligt, hän­syns­löst, stö­ran­de, skräm­man­de för bå­de djur och män­ni­skor samt in­te ett dugg ro­ligt.

FOTO: TT

Många djur blir räd­da av smäl­lar­na, men fak­tum är att ock­så många män­ni­skor är räd­da, skri­ver ”Mag­nus”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.