TRE TIPS FÖR EN SÄK­RA­RE NYÅRSNATT

För­ne­ka in­te den verk­lig­het vi le­ver i – var i stäl­let för­be­redd in­nan du ger dig ut på ny­års­nat­ten, skri­ver dagens in­sän­dar­skri­bent.

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - TO­BI­AS

Ny­årsaf­ton är runt hör­net och många av oss ser fram emot att fi­ra ut 2016 med bul­ler och bång. Ty­värr har även en hel del män­ni­skor med då­li­ga av­sik­ter pla­ne­rat att av­slu­ta året på ett stor­sla­get vis. När des­sa per­so­ner kor­sar din stig kan det ty­värr slu­ta då­ligt.

En­ligt Brå an­mäl­des drygt 85 000 fall av miss­han­del och om­kring 18 000 sex­u­el­la över­grepp i Sve­ri­ge un­der för­ra året. Sam­man­hang där många män­ni­skor sam­las och um­gås över al­ko­hol ökar na­tur­ligt­vis ris­ken att sa­ker och ting går över styr. Här kom­mer där­för en lis­ta på tre sa­ker som var­je per­son som kan tän­kas bli ut­satt bör ha med sig ut i ny­års­nat­ten.

”Stopp och be­lägg!” ut­bris­ter någ­ra av er nu. Det mås­te rim­li­gen va­ra för­ö­va­ren, in­te off­ret, som ska tän­ka till och änd­ra sitt be­te­en­de.

Sant. Men för din egen sä­ker­het, stå in­te på bar­ri­ka­den med na­i­va vill­fa­rel­ser om hur värl­den bor­de va­ra. Att för­ne­ka verk­lig­he­ten ut­i­från upp­höj­da (men na­i­va) prin­ci­per kan stå dig dyrt. Till den dag värl­den är allti­ge­nom vac­ker och vän­lig är det bätt­re att va­ra för­be­redd än att va­ra en siff­ra i sta­tisti­ken.

1. Extra­bat­te­ri till din mo­bil så att du ald­rig står ut­an en fun­ge­ran­de te­le­fon. Se till att den är ful­lad­dad in­nan fes­ten bör­jar. Ge bort en i julklapp till al­la i din när­het!

2. Över­fallslarm. Drar upp­märk­sam­het till dig om du skul­le bli at­tac­ke­rad el­ler hotad. Hög­ljud­da larm finns för en bil­lig peng hos din lo­ka­la elekt­ro­nik­af­fär.

3. Kon­tan­ter, öron­märk­ta till taxi. Göm dem i skor­na el­ler bh:n (om du har nå­gon). En liv­räd­da­re om väs­kan tap­pats bort el­ler bli­vit stu­len. Se till att du kom­mer hem tryggt ef­ter fes­ten.

Ut­ö­ver des­sa tips är det en god idé va­ra upp­märk­sam på om­giv­ning­en. Låt där­för mo­bi­len och hör­lu­rar­na lig­ga i hand­väs­kan tills du kom­mit hem. Fa­ce­book kan vän­ta.

Gott nytt 2017!

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT

”Till den dag värl­den är allti­ge­nom vac­ker och vän­lig är det bätt­re att va­ra för­be­redd än att va­ra en siff­ra i sta­tisti­ken”, skri­ver ”To­bi­as”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.