RÄK­NA GÄR­NA KA­LO­RI­ER OM DET FÅR DIG ATT MÅ BÄTT­RE – MEN GÖR DET IN­TE HÖGT

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - JU­LIA CAESAR

Är ost onyt­tigt? Frå­gan kom­mer gans­ka ovän­tat, för vi sit­ter mitt i ett grupp­mö­te och för­be­re­der en pre­sen­ta­tion i sko­lan. Den ini­ti­e­rar en dis­kus­sion. Nå­gon be­rät­tar om sitt stän­di­ga mid­dags­jag di­lem­ma: är värd gräd­de i så­sen?

Frå­gor och sam­tal av den­na ka­rak­tär, som ställs i en öp­pen mil­jö där man in­te kän­ner till and­ra män­ni­skors bak­grund och re­la­tion till ät­stör­ning­ar, är så fruk­tans­värt dum­ma. Li­ka myc­ket som trig­gerFa­ce­book var­ning­ar på kan kän­nas trött­sam­ma, är de nöd­vän­di­ga i det verk­li­ga li­vet.

När jag bör­ja­de på hög­sta­di­et tog jag för gi­vet att det var själv­klart att jäm­fö­ra min kropp med mi­na klassva­ra kam­ra­ters. Att den sma­las­te i grup­pen var li­ka med att ha kon­troll, att in­te va­ra sämst. Kol­hyd­ra­ter må­la­des upp som en bov und­ra­de om ost. Jag slu­ta­de loc­kas av tom­ma tid­nings­ru­bri­ker.

Räk­na gär­na ka­lo­ri­er om det får dig att må bätt­re, men gör det in­te högt.

Det är in­te själv­klart att und­ra om man är värd sås med gräd­de i till mid­dag. Pra­ta in­te som om det vo­re det för en dag blir di­na ord till hand­ling för nå­gon an­nan.

Det var kon­ver­sa­tio­ner som des­sa, och an­ta­gan­den från flick­tid­ning­ar och mam­mor som be­ställ­de in sal­lad i stäl­let för po­ta­tis, som gjor­de att jag som 13-åring tyck­te att det kän­des rim­ligt att slu­ta äta.

Det är kon­ver­sa­tio­ner som des­sa, som för var­je se­kund de ex­i­ste­rar, bi­drar till att vi nor­ma­li­se­rar ät­stör­ning­ar.

Är ost onyt­tigt? Det är klart som korvspad att det är – om du äter tio ki­lo till fru­kost!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.