Chriss, 25, blir hotad när hon klär sig som hon vill: Vå­gar in­te va­ra mig själv

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - NATALIE DEMIRIAN

som skri­ker glå­pord och ibland till och med spot­tar på en har på­gått i drygt ett år.

Chriss Bi­cha­ra för­står in­te hur folk kan bli så pro­vo­ce­ra­de av hur hon ser ut. Men på­hop­pen och al­la skälls­ord har fått hen­ne att in­te läng­re kän­na sig trygg med att va­ra sig själv.

– Ti­di­ga­re gick jag mer i kvin­noklä­der, ha­de pe­ruk med långt hår, smin­ka­de mig, ha­de på mig klac­kar och jeans och var mig själv. Jag sak­nar det men i och med på­hop­pen har jag in­te vå­gat, helt en­kelt. Just för att det känns så hot­fullt.

Ti­di­ga­re har hon bli­vit bå­de rå­nad och miss­hand­lad. vän­de sig om, ro­pa­de glå­pord, tog fle­ra steg mot mig och var all­mänt hot­ful­la. Jag skyn­da­de mig di­rekt in till cent­rum och ring­de en vän som jag bad kom­ma och hål­la mig säll­skap hem, för att det har gått så pass långt att jag in­te vå­gar gå de här 200 me­ter­na en­sam.

Hon sä­ger att hon tyc­ker att det nu­me­ra är obe­hag­ligt att va­ra den hon är.

– Det be­ror just på att det har bli­vit så på­tag­ligt att när jag är den jag är kom­mer män­ni­skor fram och ger sig på mig, bå­de ver­balt och fy­siskt. Det är en ba­lans­gång mel­lan hur myc­ket jag ska göm­ma mig själv ut­an att ta bort he­la mig och min per­son­lig­het. Den se­nas­te må­na­den har jag knappt vå­gat gå ut på kväl­lar­na över­hu­vud­ta­get.

Hon be­rät­tar att det för hen­ne bli­vit dub­belt upp med glå­pord och kom­men­ta­rer.

–Dels är jag mörk­hy­ad, dels ser jag mig som kvin­na.

Nu tar hon en dag i ta­get.

–Jag plug­gar på en sång­och te­a­ter­lin­je och får gö­ra det jag äls­kar var­je dag. Det har hjälpt mig jät­te­myc­ket att kun­na få va­ra mig själv i en trygg mil­jö. Mi­na vän­ner har ock­så hjälpt mig myc­ket ge­nom det här och jag för­sö­ker pep­pa mig själv he­la ti­den.

FO­TO: SI­RI AMRAM OCH PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.