Sju döms för med­hjälp till krog­mor­den i Gö­te­borg

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - MICKE LARS­SON/TT JENS BORNEMANN/TT

En an­nan brotts­ru­brik för de ti­di­ga­re mord­döm­da, men sam­ma straff för fem av åt­ta åta­la­de. Så blev hov­rät­tens dom för skot­ten på en re­stau­rang i Gö­te­borg, då två per­so­ner dog och åt­ta ska­da­des.

Hov­rät­ten för väst­ra Sve­ri­ge gör i hu­vud­sak sam­ma be­döm­ning av skott­då­det vå­ren 2015 som Gö­te­borgs tings­rätt ti­di­ga­re gjort. Men be­vi­sen an­ses in­te räc­ka för att dö­ma nå­gon för mord, som tings­rät­ten gjor­de i fem fall.

I stäl­let döms sju per­so­ner nu för med­hjälp till mord och mord­för­sök. För fem blir straf­fen än­då de­sam­ma, i två fall livs­tids fäng­el­se. En 22-årig man, som i tings­rät­ten döm­des för med­hjälp, fri­as där­e­mot helt.

Al­la åta­la­de ne­kar till in­bland­ning i krogskot­ten.

Åkla­gar­na tän­ker in­te över­kla­ga hov­rät­tens dom.

– Det var vårt andra­hands­yr­kan­de att de skul­le dö­mas för med­hjälp till mord om man in­te an­såg att de kun­de hål­las an­sva­ri­ga för mord, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Niklas Hög­dén.

Ef­tersom man in­te vet vem av män­nen som gjort vad un­der mord­kväl­len an­ser hov­rät­ten att ing­en kan dö­mas för mord men där­e­mot att al­la gjort sig skyl­di­ga till med­hjälp.

Åkla­gar­nas re­so­ne­mang om att bil­brän­der an­lagts i en an­nan stads­del för att av­le­da po­li­sen un­der­känns dock. Det är där­för en 22-årig man, som in­te miss­tänk­tes på nå­got an­nat sätt, fri­känns helt av hov­rät­ten.

Erik Nord, po­lis­chef i Stor­gö­te­borg, är ock­så nöjd med hov­rät­tens dom. Han tror dock att sam­häl­let får vän­ja sig vid en viss ni­vå av gäng­kri­mi­na­li­tet.

– Det är så­dan fre­kvens i det­ta att jag in­te tror det är till­fäl­ligt, sä­ger Nord.

En 21-årig man döms, lik­som i tings­rät­ten, för ett an­nat mord en tid ef­ter krogskot­ten.

FO­TO: PO­LI­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.