Så ser jul­ma­ten ut – på rik­tigt

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - AN­NIE LI ERIKS­SON

att det in­te ser ut som rik­tigt skin­ka, sä­ger han.

EU för­sö­ker mins­ka an­vänd­ning­en av ni­trit i livs­me­del och Krav har för­bju­dit det i si­na pro­duk­ter. Äm­net kan va­ra skad­ligt i sto­ra mäng­der, men ris­ken med ni­trit är li­ten och vi får nor­malt i oss en­dast lå­ga hal­ter en­ligt Livs­me­dels­ver­ket.

Pre­cis som jul­skin­kan kan man även på­ver­ka den od­la­de lax­ens färg.

– Od­lad lax kan man fär­ga in­di­rekt ge­nom fär­gäm­nen i fod­ret som fis­ken äter. Tror man att kon­su­men­ten gil­lar rik­tigt rött lax­kött, då köper man ett så­dant fo­der.

Som lax­od­la­re kan man ut­gå ut­i­från en färg­kar­ta, be­ro­en­de på vil­ket fo­der man an­vän­der blir lax­köt­tet oli­ka rött, be­rät­tar MatsEric Nils­son.

Man till­sät­ter äm­net astax­an­tin som gör att lax­köt­tet får en ro­sa färg. Astax­an­tin bil­das även na­tur­ligt och finns i al­ger, krill och rä­kor. Men ef­tersom den od­la­de lax­en in­te le­ver av sin na­tur­li­ga fö­da till­sät­ter man astax­an­tin i fod­ret.

En an­nan van­lig fa­vo­rit på jul­bor­det är kött­bul­lar. Även kött­fär­sen för att få en mer ap­tit­lig färg.

När köt­tet för­pac­kas ga­sas det med en bland­ning av 80 pro­cent sy­re och 20 pro­cent kol­di­ox­id. Syr­ga­sen gör att köt­tet får en klar­röd färg och kol­di­ox­i­den för­hind­rar bak­te­ri­e­till­växt.

– Den rö­da fär­gen är vi va­na vid och tan­ken från bör­jan var att den skul­le på­min­na om bu­tiksmald kött­färs sam­ti­digt som att den ska ha en läng­re håll­bar­het, be­rät­tar Åsa La­gerstedt Nor­ström på Livs­me­dels­ver­ket.

En­ligt hen­ne är ga­sen den­sam­ma som finns i luf­ten men har en an­nan bland­ning. Den har en läng­re håll­bar­het än vad bu­tikpac­kad kött­färs har men kan för­säm­ra köt­tets smak och kva­li­té.

FO­TO: KRAV, TT, FOOD FARMACY, CI­TY GROSS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.