Po­li­sens spår i jak­ten på gär­nings­man­nen i Ber­lin

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - ERIKA NEKHAM/TT

dör­ren till fö­rar­hyt­ten. Men som så myc­ket an­nat i jak­ten på den skyl­di­ge till då­det var upp­gif­ter­na i går obe­kräf­ta­de och byg­ger på ano­ny­ma käl­lor.

24-åri­ge Anis Am­ri fick värl­dens ögon på sig ef­ter att po­li­sen hit­tat hans id­hand­ling­ar i last­bi­len som an­vän­des vid då­det i Ber­lin, då tolv män­ni­skor dö­da­des. Po­li­sen er­bju­der 100 000 eu­ro till den som kan läm­na in­for­ma­tion som le­der till ett gri­pan­de av ho­nom.

New York Ti­mes skri­ver att Am­ri sökt på nä­tet ef­ter hur man till­ver­kar spräng­ladd­ning­ar och att han vid minst ett till­fäl­le haft kon­takt med ter­ror­rö­rel­sen IS.

Han ska ock­så ha fun­nits med på en ame­ri­kansk lis­ta över per­so­ner med flyg­för­bud, en­ligt tid­ning­ens ano­ny­ma myn­dig­hetskäl­la. Des­sa upp­gif­ter är in­te of­fi­ci­ellt be­kräf­ta­de.

IS påstod ef­ter då­det att ”en IS-sol­dat” in­spi­re­rats att ge­nom­fö­ra då­det ef­ter or­ga­ni­sa­tio­nens upp­ma­ning­ar att slå till i väst.

Anis Am­ri kom till Tyskland i ju­li 2015 och bod­de i Ber­lin se­dan feb­ru­a­ri 2016. På se­na­re tid ska han ha an­vänt oli­ka namn och vis­tats i Nordrhe­in-West­fa­len.

En­ligt åkla­ga­re i Ber­lin har Am­ri ti­di­ga­re miss­tänkts för att pla­ne­ra ett rån för att få tag på peng­ar till va­pen, ”möj­li­gen för att kun­na ge­nom­fö­ra en at­tack”. De har över­va­kat ho­nom från mars till sep­tem­ber, då man fick läg­ga ner på grund av brist på be­vis.

Ut­ö­ver de tolv per­so­ner som dog när last­bi­len ram­ma­de folk­mas­san ska­da­des 48 per­so­ner.

FO­TO: TYS­KA PO­LI­SEN/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.