Youtu­be­stjär­na ra­sar mot flyg­bo­lag

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - TT

Den ame­ri­kansk-je­me­ni­tis­ke Youtu­be­stjär­nan Adam Sa­leh upp­ma­nar till boj­kott av flyg­bo­la­get Del­ta Air­li­nes. Bak­grun­den är en rad film­klipp in­i­från ett av bo­la­gets flyg­plan, där Sa­leh häv­dar att han blir ut­kas­tad på grund av att med­pas­sa­ge­ra­re känt sig obe­kvä­ma med att han pra­ta­de ara­bis­ka.

En­ligt Del­ta es­kor­te­ra­des Sa­leh och hans säll­skap av pla­net se­dan de ”stört ka­bi­nen”, me­dan Sa­leh me­nar att det hand­lar om ren och skär ra­sism.

Sa­leh, som har över två mil­jo­ner föl­ja­re på Youtu­be, är känd för si­na skämt­klipp och många ifrå­ga­sät­ter flyg­plan­sin­ci­den­tens äkt­het. Han vid­hål­ler att den in­träf­fat och twitt­rar: ”Ja, vi är skäm­ta­re och jag vet att det­ta lå­ter som ’Pe­ter och var­gen’. Men det blir in­te mer på rik­tigt än så här”.

Klip­pet från flyg­pla­net har de­lats när­ma­re 800 000 gång­er på Twit­ter och upp­ma­ning­en om boj­kott fick hash­tag­gen #BoycottDel­ta att tren­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.