P

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

å hem­ma­plan är vi änt­li­gen rus­ta­de för att gö­ra e-spor­ten till en rik­tig sport. Till­sam­mans med Area Aca­de­my och Sve­rok – Svens­ka spel­hob­by­för­bun­det – har vi läm­nat in en an­sö­kan till Rik­sid­rotts­för­bun­det om att e-spor­ten ska bli en full­vär­dig med­lem och i maj vän­tar vi hopp­fullt på ett svar.

På spel­fron­ten blir näs­ta år extra spän­nan­de. De eta­ble­ra­de gi­gan­ter­na – Coun­ter-stri­ke, Do­ta 2 och Le­a­gue of

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.