Svens­ka LoL-stjär­nan om att vär­vas av PSG

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

– Det känns na­tur­ligt­vis otro­ligt stort. Att va­ra med från bör­jan när de star­tar ett e-sport­lag och kun­na va­ra en del av det känns mäk­tigt, sä­ger stjär­nan själv.

En­ligt ho­nom ha­de Bo­ra ”YellOwS­taR” Kim ti­digt en tyd­lig vi­sion om la­get och vil­ka spe­la­re det skul­le be­stå av. Så när frå­gan kom blev pro­ces­sen snabb.

– Jag blev kon­tak­tad ti­digt om att jag var kan­di­dat till rol­len. En tid ef­ter det gick vi rakt in i för­hand­ling­ar an­gå­en­de kon­trakt och om hur la­get skul­le se ut, så på slu­tet gick det väl­digt fort, sä­ger Ham­pus ”Sprat­tel” Abra­hams­son.

Med sig i la­get får den ny­bliv­ne PSG-spe­la­ren även sin gam­la Schal­ke 04-kol­le­ga Eti­en­ne ”Ste­ve” Michels. De övri­ga lag­med­lem­mar­na er­kän­ner svens­ken att han har mind­re bra koll på, spe­ci­ellt de två syd­ko­re­a­ner­na. Men ef­ter att la­get träf­fa­des un­der nio da­gar i Pa­ris och spe­la­de till­sam­mans är han över­ty­gad.

– Det en­da frå­ge­teck­net för mig in­nan jag be­stäm­de mig för att skri­va på för PSG var Na ”Pi­lot” Woo-Hyung som jag ska spe­la till­sam­mans med på bot­tom la­ne (ned­re de­len av kar­tan). När vi väl träf­fa­des och spe­la­de till­sam­mans kän­de jag di­rekt att han var ex­tremt duk­tig och att vi även klic­kar bra som per­so­ner ut­an­för spe­let. Så mi­na för­vänt­ning­ar på oss två som en ”bot­la­ne” är väl­digt höga nu, sä­ger han.

Över ju­len är spe­lar­na hem­ma i si­na re­spek­ti­ve hem­län­der. Sen bör­jar den sto­ra ut­ma­ning­en.

–Där­ef­ter kom­mer vi att bör­ja trä­na di­rekt och för­be­re­da oss i cir­ka en må­nad in­nan vår se­rie drar i gång nå­gon gång i feb­ru­a­ri, sä­ger ”Sprat­tel”.

– Ha­ha, ab­so­lut! Ju­len fi­ras med en mas­sa se­na nät­ter med glögg, pep­par­ka­kor, JVM-ishockey samt fa­milj här hem­ma i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.