S KAN IN­TE VÄN­DA RYG­GEN TILL VÄLJARNA

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - MATS

I Sve­ri­ge tycks det som att pri­va­ta fö­re­tag kan gö­ra obe­grän­sat med vinster på att kö­pa, dri­va och säl­ja skolor.

Se­dan Chi­le ti­di­ga­re i år för­bjöd vinster i skolor står Sve­ri­ge en­samt i värl­den med den­na typ av lag­stift­ning.

Opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar vi­sar gång på gång att svens­ka fol­ket vill ha en väl­färd ut­an vinst­in­tres­sen. Se­dan SD ti­di­ga­re i år vän­de folko­pi­ni­o­nen ryg­gen står Väns­ter­par­ti­et en­samt med att vil­ja ha en sko­la ut­an vinster. Ska verk­li­gen ett li­tet par­ti, med stöd av runt 8 pro­cent av väl­jar­stö­det be­hö­va stå en­samt med att re­pre­sen­te­ra folk­vil­jan?

Det är hög tid för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att lyss­na på svens­ka fol­ket och si­na eg­na väl­ja­re och stop­pa vins­ter­na i de svens­ka sko­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.