UNGDOMAR ÄR FRAM­TI­DEN – IN­TE DUM­MA

Ungdomar. Da­gens ung­dom är fram­ti­den. Det är de som i fram­ti­den ska få allt på jor­den att fun­ge­ra. Fast de ska gö­ra det bätt­re. Det är kra­vet och det är ett stort krav.

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - T.N.

Hur ska de kla­ra det­ta? De är ju la­ta, dum­ma och själ­vis­ka. Det en­da vi bryr oss om är vå­ra mo­bil­te­le­fo­ner och so­ci­a­la me­di­er. Men är det egent­li­gen kons­tigt? Den en­da re­spon­sen man får när man ska­par en egen åsikt och en egen syn på sa­ker är att ”du för­står in­te, du är för ung.” Det är klart att man slu­tar bry sig, det är ju själv­klart att man vän­der sig till en platt­form där ens åsikt be­ty­der nå­got. Där man får ta plats.

Mo­bil­te­le­fo­ner och so­ci­a­la me­di­er. Vad är felet med des­sa ting, egent­li­gen? I prin­cip ing­et. Men i verk­lig­he­ten: över­an­vän­dan­det. Det är ungdomar kän­da för, att an­vän­da mo­bi­len för myc­ket. Men vad är för myc­ket? Och var­för är det då­ligt att an­vän­da det för myc­ket? Jo visst, det tar tid från sko­lan. Men så pass många ungdomar har gett upp på sko­lan och det är in­te kons­tigt.

Var­för är det in­te kons­tigt? För be­tygs­sy­ste­met är oför­lå­tan­de. Man mås­te va­ra bra på all­ting i ett äm­ne för att få ett bra be­tyg, det är in­te tillå­tet att ha nå­gon svag­het. Det­ta skul­le kun­na fun­ge­ra som ett sätt att få dem att käm­pa mer, men det gör det of­ta in­te.

Det här fun­ge­rar in­te. All­ra minst fun­ge­rar det när ele­ver­na kla­gar på nå­got men de­ras rös­ter blir bort­glöm­da för att de är för unga. De är fram­ti­dens ge­ne­ra­tion. De är in­te dum­ma. Ba­ra röst­lö­sa.

FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX/TT

Många vux­na an­ser att ungdomar ba­ra bryr sig om si­na mo­bil­te­le­fo­ner. Men är det egent­li­gen så kons­tigt?, und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten T.N.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.