PO­LI­TI­KER BOR­DE LÄ­RA SIG AV NÄ­RINGS­LI­VET OCH VÅ­GA EXPERIMENTERA MER

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - VICTOR GANGULY

här med att ge män­niDet skor gra­tis peng­ar är en idé som fa­sci­ne­rar de fles­ta.

Jag per­son­li­gen tror på det är en lång­sik­tig in­ve­att ste­ring som kom­mer att öka kol­lek­ti­vets väl­må­en­de och mins­ka sta­tens ad­mi­nist­raAnd­ra ti­va ut­gif­ter. an­ser att det­ta är en na­iv idé som kom­mer att le­da till att be­folk­ning­en slu­tar bi­dra till ar­bets­mark­na­den då de­ras eko­no­mis­ka be­hov re­dan är till­freds­ställ­da.

De­ras ar­gu­ment mot med­bor­gar­lön är dock li­ka be­ty­del­se­lö­sa som mi­na ar­gu­ment för med­bor­gar­lön. Det spe­lar ing­en roll vad vi tror ska hän­da el­ler vad vi vill ska hän­da. Det som spe­lar roll är vad som fak­tiskt hän­der, och den­na för­stå­el­se ver­kar vårt grann­land ha om­fam­nat.

Fins­ka riks­da­gen har nu

I nä­rings­li­vet ser vi dä­re­mot fler och fler som har in­sett att fram­tids­pro­gno­ser och femårs­pla­ner har pas­se­rat sin tid. Man har över­gått till en mer prak­tisk mo­dell som in­ne­bär att miss­lyc­kas myc­ket, miss­lyc­kas snabbt och miss­lyc­kas till en li­ten kost­nad. Nu ser vi det förs­ta teck­net på att man även i Fin­lands riks­dag har kom­mit till sam­ma slut­sats. Oav­sett vad re­sul­ta­tet av ex­pe­ri­men­tet blir är den­na sats­ning ett stort steg för det som kan kom­ma att bli en om­ställ­ning för väs­ter­ländsk po­li­tik.

Men det kanske ba­ra är jag som har en väl­digt na­iv världs­bild. Om du har en in­veck­lad för­kla­ring till var­för den­na enk­la tan­ke ald­rig skul­le fun­ka in­om po­li­ti­ken så får du gär­na de­la med dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.