”Jag tyck­te om tig­rar, men peng­ar­na var vik­ti­ga­re”

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - ROLAND JO­HANS­SON/TT

Su­mat­ra. Han ja­ga­de tig­rar il­le­galt i re­ser­va­tet un­der 18 år in­nan han i stäl­let bör­ja­de sam­ar­be­ta med myn­dig­he­ter­na.

– Jag kom­mer in­te ihåg hur många tig­rar jag dö­dat, men det är fler än tio, sä­ger han och små­skrat­tar.

Han sä­ger att han sat­te ut stålsna­ror på plat­ser med ti­ger­spår. Stålsna­ror­na är myc­ket ef­fek­ti­va och tig­rar­na dör of­tast gans­ka snart när de fast­nat.

Se­dan sål­de han skin­net och be­nen till en smugg­la­re för vi­da­re trans­port till Ki­na. För en ti­ger fick han 30 000 kro­nor, en jät­te­sum­ma för en van­lig in­do­ne­si­er.

– Jag tyck­te om tig­rar, men peng­ar­na var vik­ti­ga­re. Jag viss­te att det var il­le­galt men jag viss­te ock­så att jag skul­le kun­na mu­ta po­li­sen.

Nu har han slu­tat. Or­sa­ken är att myn­dig­he­ter­na ny­li­gen skärpt straf­fen. Bö­ter­na har höjts till 70 000 kro­nor plus 4,5 år i fäng­el­se.

– Jag fick klart för mig att kon­se­kven­ser­na kun­de bli svå­ra. Jag har an­svar för min fa­milj, mi­na sex barn.

FOTO: BINSAR BAKKARA/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.