Ge­par­den är på väg att utrotas

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT FOTO: TT

Den snab­ba, smi­di­ga ge­par­den kan snart va­ra ett min­ne blott. En­ligt en rap­port som pub­li­ce­rats i Pro­cee­ding of the Na­tio­nal Aca­de­my of Sci­ences finns en­dast 7 100 ge­par­der kvar i värl­den. I ex­em­pel­vis Zam­bia har ge­pard­po­pu­la­tio­nen mins­kat från 1 200 djur till 170 på 16 år. I Asi­en är ge­par­den i prin­cip utro­tad men en grupp på fär­re än 50 djur ska fin­nas kvar i Iran.

En­ligt rap­por­ten, som BBC skri­ver om, le­ver un­ge­fär hälf­ten av värl­dens kvar­va­ran­de ge­par­der i en po­pu­la­tion som rör sig över sex län­der i söd­ra Afri­ka. De­ras ex­istens ho­tas dels av att de­ras na­tur­li­ga jakt­om­rå­den i allt stör­re ut­sträck­ning an­vänds för od­ling men även av ökad jakt på så kal­lat djung­el­kött.

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.