Pa­o­lo le­der nya far­ma­re

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - FOTO: TV4 EMELIE ISACSSON/TT

de tyc­ker. I ”Far­men” är det många star­ka per­son­lig­he­ter. Mix­en av män­ni­skor är stor­he­ten med do­kuså­por, sä­ger han.

Sä­song­ens 14 del­ta­ga­re ska le­va ut­an mo­der­ni­te­ter på en gård i Skil­ling­a­ryd sö­der om Jön­kö­ping, sam­ma gård som för­ra årets pro­gram spe­la­des in på. Då tog 25-åri­ge Fredrik Ro­senkvist från Lund hem vins­ten på 500 000 kro­nor.

–För att vin­na mås­te man va­ra stra­te­gisk och ti­digt för­stå hur det fun­kar med lo­ja­liDess­utom te­ter. kom­mer man långt om man är duk­tig på att job­ba på går­den, sä­ger Pa­o­lo Ro­ber­to.

Att va­ra ut­an el, in­ter­netupp­kopp­ling och mo­bil i tio vec­kor bru­kar in­te va­ra nå­got stör­re pro­blem för del­ta­gar­na, be­rät­tar han. –De yng­re bru­kar tyc­ka att det är gans­ka skönt att va­ra ut­an mo­bil. Vi män­ni­skor är bra på att an­pas­sa oss, det är en av vå­ra bäs­ta egen­ska­per. Pa­o­lo Ro­ber­to be­skri­ver sig som kun­nig in­om jord­bruk och tror att han skul­le kla­ra sig bra i ”Far­men” – om pro­gram­met spe­la­des in runt Me­del­ha­vet.

–På en svensk farm skul­le man in­te kun­na pro­du­ce­ra oliv­ol­ja och det kla­rar jag mig in­te ut­an, sä­ger han.

Förs­ta av­snit­tet av ”Far­men” sänds i TV4 sön­da­gen den 8 ja­nu­a­ri.

FOTO: TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.