VEM KAN VA­RA RASIST NÄR RASER IN­TE FINNS?

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - LARS NORD, FRITÄNKARE

Jag hål­ler full­stän­digt med Ingvar

(22/12) ”Or­det ra­sism sak­nar in­ne­börd”. Om or­det ra­sism (rasist) ska kun­na an­vän­das, mås­te det väl fin­nas en an­nan män­ni­sko­ras, vil­ket i dag in­te ex­i­ste­rar. Al­la nu le­van­de män­ni­skor till­hör ho­mo sa­pi­ens, oav­sett skill­na­der i hud­färg och and­ra olik­he­ter. Or­det sknar re­le­vans, men an­vänds till le­da. Låt oss där­för av­skaf­fa or­det och er­sät­ta dem med in­vand­rar­fi­ent­lig­het om det är det vi me­nar.

FOTO: TT

”Or­det ra­sism sak­nar in­ne­börd”, an­ser ”Lars”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.