PUBLIC SERVICE ELLER KOMPISSNACK?

My­sigt snack i ra­di­ons ”Mor­gon­pas­set” – men allt­för pri­vat, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten. Och var­för ska li­cens­be­ta­lar­na fi­nan­si­e­ra det?

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - DREVIC

Har un­der fle­ra hel­ger lyss­nat på ”Mor­gon­pas­set” i P3. Ett pro­gram där tre per­son­lig­he­ter sit­ter och har det li­te my­sigt i ra­di­ostu­di­on på sön­dags­mor­go­nen någ­ra tim­mar fram­åt.

Pra­tar de om nå­got sär­skilt? Nå­got som in­tres­se­rar den sto­ra mas­san eller den lil­la grup­pen, tro? Nej in­te myc­ket! Här be­rät­tar man i tur och ord­ning hur fes­ten var den fö­re­gå­en­de kväl­len och när man kom hem ef­ter den­sam­ma. Man be­rät­tar om en buss som in­te kom som den skul­le på mor­go­nen så det blev svårt att ta sig till ”job­bet” –för de är ju av­lö­na­de för det­ta! Vi­da­re av­hand­las varand­ras jul­klap­par.

In­te så att nå­gon är otrev­lig i det­ta gäng eller så! Nej, ab­so­lut in­te.

Se­dan be­rät­tar nå­gon vil­ka kom­pi­sar som var hem­ma på mid­dag och vil­ken mat som la­ga­des. Jag har allt­så ing­et emot nå­gon av des­sa per­so­ner, men se­dan fort­sät­ter gag­gan­det och flab­ban­det i den in­ter­na my­sig­he­ten.

Public service? Kans­ke. Kans­ke in­te.

Möj­li­gen ha­de mys­kom­pi­sar­na kun­nat träf­fats pri­vat på ett lämp­li­ga­re stäl­le, som ett kafé nå­gon­stans på stan ex­em­pel­vis, och ef­ter­snac­kat om hel­gens bra­va­der där istäl­let.

Som sagt är per­so­ner­na i pro­gram­met helt okej, men mås­te så­dant pri­vat­snack sän­das i li­cens­fi­nan­si­e­rad public service-ra­dio? Und­rar ba­ra…SLANCO

FOTO: TT

Da­vid Druid, Han­na Hellquist och Kodjo Ako­lor är någ­ra av pro­gram­le­dar­na i P3:s ”Mor­ron­pas­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.