Oklar iden­ti­tet – ett pro­blem i asyl­pro­cess

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - LARS LARSSON/TT

sek­tions­chef vid na­tio­nel­la gräns­po­li­sen.

Un­der 2016 läm­na­de om­kring 60 pro­cent av de asyl­sö­kan­de in nå­gon typ av id-hand­ling un­der in­led­ning­en av asyl­pro­ces­sen.

I en rap­port till re­ge­ring­en om åt­gär­der för att öka fri­vil­ligt åter­vän­dan­de och ut­vis­ning­ar vill myn­dig­he­ter­na att nya åt­gär­der ut­reds bland an­nat för att kun­na fast­stäl­la iden­ti­tet.

Någ­ra för­slag är kon­tro­ver­si­el­la. Till ex­em­pel att po­li­sen ska få kropps­vi­si­te­ra asyl­sö­kan­de un­der he­la asyl­pro­ces­sen och gö­ra hus­rann­sa­kan på bo­en­de.

–Allt det syf­tar till att vi ska kun­na sä­ker­stäl­la iden­ti­tet, sä­ger Per Löwen­berg.

Mi­gra­tions­ver­ket fö­reslås ock­så kun­na sö­ka ef­ter upp­gif­ter i so­ci­a­la me­di­er om per­so­ner även när det in­te finns på­stå­en­den om krigs­brott eller sä­ker­hets­hot.

FOTO: EMIL LANGVAD/TT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.