Svårt spå­ra kyck­lings ur­sprung

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Trots larm om hög an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning och då­lig djur­håll­ning ökar im­por­ten av kyck­ling. Det mesta ham­nar på re­stau­rang­er, i fär­dig­mat och i skol­kök där ur­sprung in­te be­hö­ver mär­kas ut. In­fek­tionslä­ka­re Björn Ol­sen är kri­tisk.

–Jag tyc­ker att det är fel. Det gör det väl­digt svårt för kon­su­men­ten att gö­ra ett med­ve­tet val, sä­ger Björn Ol­sen, över­läka­re och pro­fes­sor i in­fek­tions­sjuk­do­mar vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Im­por­ten av ut­ländsk kyck­ling och an­nan mat­få­gel har ökat med 70 pro­cent se­dan 2006, en­ligt siff­ror från Jord­bruks­ver­ket. I dag står im­por­te­rad mat­få­gel för en tred­je­del av den svens­ka kon­sum­tio­nen.

– Im­por­te­rad mat­få­gel kon­su­me­ras mesta­dels på re­stau­rang. Snabb­mats­re­stau­rang­er kan im­por­te­ra be­ar­be­tat bil­ligt kyck­ling­kött från Thai­land till ex­em­pel. En hel del im­port går även till of­fent­lig upp­hand­ling, det vill sä­ga kök som le­ve­re­rar till sko­lor och äldre­bo­en­den, sä­ger Åsa Lann­hard Öberg, jord­bruks­po­li­tisk ut­re­da­re på Jord­bruks­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.