HÄR ÄR FRÅGORNA DU SKA HA SVAR PÅ FÖ­RE INTERVJUN

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

som har valt sin ar­bets­gi­va­re med mer om­sorg. Att vara som ett frå­ge­tec­ken när du får frå­gan ”Vad vet du om oss?” är ing­en bra stra­te­gi om du vill säl­ja in dig på ett nytt jobb.

Ing­en ar­bets­gi­va­re gil­lar att ba­ra vara en i hö­gen av al­la jobb du sök­te den se­nas­te må­na­den. Att al­la vill kän­na sig ut­val­da är en grund­re­gel som gäl­ler för de fles­ta mänsk­li­ga kon­tak­ter. Så att sit­ta där som ett frå­ge­tec­ken och in­te kun­na be­rät­ta om det fö­re­tag du just nu blir in­ter­vju­ad hos är in­te sär­skilt bra, om jag ska vara hård i mitt re­so­ne­mang.

Du för­vän­tas ve­ta en hel del om fö­re­ta­get och där­för ”valt dem med om­sorg” för att du an­såg att plat­sen pas­sa­de just dig. Ta där­för re­da på bak­grunds­fak­ta om fö­re­ta­gets histo­ria och grun­da­re. Goog­le är of­ta till stor hjälp här, men även fö­re­ta­gets års­re­do­vis­ning kan ge dig svar på myc­ket du und­rar över.

Nu­me­ra kan du ock­så få myc­ket bra in­for­ma­tion ge­nom att föl­ja fö­re­ta­get i so­ci­a­la me­di­er, för de fles­ta fö­re­tag har när­va­ro där och på så vis mis­sar du inga ny­he­ter. Al­la vill kän­na sig ut­val­da, även ar­bets­gi­va­re!

FOTO: ZOONAR GMBH/ALAMY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.