D

Metro Sweden (Stockholm) - - Mat & Dryck - JONAS CRAMBY, MATSKRIBENT

et finns näm­li­gen ing­et bätt­re sätt att fi­ra nå­got än med ka­vi­ar och vod­ka. Det finns hel­ler ing­et snab­ba­re sätt att plop­pa ut ur var­da­gen och skju­tas ut i par­tyrym­den än att stop­pa i sig en sked ka­vi­ar, pres­sa den krä­mi­ga störro­men mot gom­men och kän­na hur he­la mun­nen fylls av lyx och de­ka­dens – för att se­dan ome­del­bart ja­ga ner den käns­lan i ma­gen med en shot isig vod­ka. Det är den ku­li­na­ris­ka mot­sva­rig­he­ten till att ba­da i en is­vak ef­ter en lång ba­stu eller att få en ör­fil när man drab­bas av pa­nik.

Trots att ka­vi­ar och vod­ka är ett så­dant en­kelt till­tugg, ba­ra två in­gre­di­en­ser, finns det ett par saker man bör tän­ka på. För det förs­ta mås­te vod­kan vara is­kall och fros­tig. Kväl­len in­nan ny­årsaf­ton gör du där­för som i en ero­tisk thril­ler från 80-ta­let och stop­par vod­kan i fry­sen. Sto­li är det klas­sis­ka va­let, även om det nu­me­ra finns gott om god svensk hant­verksvod­ka.

Se­dan är det dags att in­hand­la ka­vi­a­ren. Nu ska jag in­te lju­ga: Trots att den rys­ka ka­vi­a­ren nu­me­ra är för­bju­den i Sve­ri­ge på grund av ut­fisk­ning är de enkla­re va­ri­an­ter­na fort­fa­ran­de väl­digt dy­ra.

En 30 gram­s­burk mil­jö­vän­ligt od­lad ita­li­ensk eller finsk ka­vi­ar kos­tar fort­fa­ran­de runt 600 kro­nor och räc­ker

Ca­me­ron Di­az

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.