Nut­ley läg­ger fo­kus på re­a­lism i ny se­rie

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

– Li­vet hän­der ba­ra, man ram­lar in i oli­ka pro­jekt. Det här bör­ja­de med att He­le­na (Berg­ström) fick ett ma­nus skic­kat till sig, hon gil­la­de roll­fi­gu­ren, och vi pra­ta­de om det hem­ma. Se­dan fick jag frå­gan om jag skul­le kun­na tän­ka mig att gö­ra den.

Sam­ti­digt tror Co­lin Nut­ley att han un­der­med­ve­tet har sak­nat se­ri­e­for­ma­tet ef­tersom det ger ho­nom som re­gis­sör en möj­lig­het att gå dju­pa­re in i histo­ri­en och roll­fi­gu­rer­na. I öv­rigt är ar­bets­me­to­den den­sam­ma.

– Folk frå­gar mig: ”Hur är det att gö­ra tv?” Ja, det är ex­akt sam­ma sak som att gö­ra film. Det hand­lar om bild och ljud och män­ni­skor.

”Sak­nad” är ett kri­mi­nald­ra­ma som hand­lar om po­lis­kom­mis­sa­rie Ma­ja Sil­ver (He­le­na Berg­ström) som åter­vän­der till sin gam­la hemstad i bi­bel­bäl­tet. Syf­tet är att för­so­nas med sin dot­ter Re­bec­ka (Mol­ly Nut­ley) men snart kas­tas hon ock­så in i ett miss­tänkt mord­fall.

Att job­ba med sin hust­ru och sin dot­ter ser Co­lin Nut­ley egent­li­gen ba­ra för­de­lar med.

– Ar­bets­mäs­sigt är det fan­tas­tiskt. Om det finns nå­gon nack­del så är det att man förr eller se­na­re får skit för det. ”Fan, nu kom­mer dot­tern ock­så”, och sva­ret på det är: ”Ja, här kom­mer hon. Kri­ti­se­ra mig för det om du vill”, sä­ger han.

– Fak­tum är att He­le­na är en av Sve­ri­ges bäs­ta skå­de­spe­la­re. Hon rå­kar vara min fru och jag är så lyck­ligt lot­tad att jag ock­så får job­ba med hen­ne. Det är ock­så gans­ka na­tur­ligt att Mol­ly vill gö­ra sam­ma sak som He­le­na och jag tror att hon ock­så kom­mer att bli en myc­ket bra skå­de­spe­la­re.

”Sak­nad” är en mi­ni­se­rie i fy­ra de­lar och hand­ling­en blir ba­ra mör­ka­re för var­je av­snitt.

–Nå­gon sa att det är som ”Äng­la­gård” möter Kn­ut­by och så är det på ett sätt. Vi fil­mar på sam­ma ga­tor, vägar och fält där vi fil­ma­de ”Äng­la­gård”. När man gör det på som­ma­ren är det fan­tas­tiskt, men när vi nu har gjort det på vin­tern så är det gans­ka bis­tert.

Men till skill­nad från många and­ra svens­ka kri­mi­nal­se­ri­er hand­lar ”Sak­nad” mer om män­ni­skor­na och sam­häl­let än själ­va brot­tet. Co­lin Nut­ley hop­pas att det ska gö­ra att se­ri­en kän­nas mer re­a­lis­tisk.

– De här ”Beck”-fil­mer­na, folk gil­lar dem men det är ing­et för mig. Det är va­pen och död och biljak­ter och maf­fia, jag tyc­ker in­te att det har så myc­ket med Sve­ri­ge att gö­ra. Jag hop­pas att ”Sak­nad” ger en mer re­a­lis­tisk bild om vad som kan hän­da, eller vad som fak­tiskt hän­de i till ex­em­pel Li­sa Holm-fal­let.

Oav­sett hur tv-se­ri­en går räk­nar dock Co­lin Nut­ley med att åter­vän­da till vi­ta du­ken. Un­der 2017 pla­ne­rar han för en lång­film.

– Först mås­te jag fi­nan­si­e­ra den, sä­ger han.

FOTO: C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.