DEN UNGE ZLATAN MÖTER MEDELÅLDERSARTISTEN

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - CLAES THULIN

SVT-do­ku­men­tä­ren, “Den unge Zlatan”, fun­ge­rar som bra för­spel till den me­del­ål­ders fot­bollsar­tis­ten Ibra­hi­mo­vic av idag. Vår kans­ke störs­ta världs­stjär­na har sprängt grän­ser bort­om de id­rotts­li­ga fram­gång­ar­na. Han har fått poj­kar, som ald­rig läst en bok för­ut, att slu­ka den själv­bi­o­gra­fis­ka boken om ho­nom. Boken blev dess­utom no­mi­ne­rad till Au­gust­pri­set. “Ibras”se­ger­tåg i den frans­ka li­gan har även gett upp­hov till det det nya ver­bet “zla­ta­ne­ra”. Or­det finns med i språkrå­dets ny­ords­lis­ta för 2012, be­ty­del­sen är att kla­ra nå­got med kraft och att do­mi­ne­ra. I ett po­pu­lärt franskt tv-pro­gram blev Zla­tans kax­ig­het en ta­lan­de doc­ka, där doc­kan bör­ja­de zla­ta­ne­ra tilltv-publi­kens för­tjus­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.