RASISM ÄR EN DEFINITION AV ATTITYDER

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - MONICA

”Lars Nord, fri­tän­ka­re” skri­ver i Metro (28/12): ”Al­la nu le­van­de män­ni­skor till­hör ho­mo sa­pi­ens, oav­sett skill­na­der i hud­färg och and­ra olik­he­ter.

Låt oss där­för av­skaf­fa or­det (rasism) och er­sät­ta dem med in­vand­rar­fi­ent­lig­het om det är det vi me­nar.”

In­vand­rar­fi­ent­lig­het är in­te det en­da som de­fi­ni­e­rar en ra­sist. Män­ni­skor föd­da och bo­sat­ta i ett land se­dan ge­ne­ra­tio­ner till­ba­ka ut­sätts för rasism, ibland även av de som själ­va har in­vand­rar­bak­grund. Rasism är ett be­grepp som tyd­lig­gör hur som­li­ga rang­ord­nar and­ra ba­se­rat på de­ras hud- och hår­färg samt kul­tu­rel­la tra­di­tio­ner. Pro­ble­met är in­te att olik­he­ter upp­märk­sam­mas, ut­an att olik­he­ter­na gra­de­ras på en et­no­cent­risk ska­la.

FOTO: TT

”Monica” an­ser att rasism in­ne­bär att man gra­de­ras på en et­no­cent­risk ska­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.