STADSBONS SYN PÅ LANTISEN ÄR SKRATTRETANDE

”En glad lan­tis” tyc­ker att stads­bor­na har en na­iv syn på lands­orts­bor. ”Vi klär oss in­te säm­re el­ler sak­nar kul­tur. Vi vill ba­ra ha livs­kva­li­tet.”

Metro Sweden (Stockholm) - - News - EN GLAD LAN­TIS

Kan in­te hjäl­pa att jag blir full i skratt när jag ser hur stor­stads­folk så na­ivt ser ner på lands­orts­bor. Till ex­em­pel hur stads­bon of­ta ut­går från att lant­bon har säm­re kläd­stil, är säm­re på att kö­ra bil, han­te­ra da­to­rer och mo­bi­ler samt sak­nar kul­tur. Finns det nå­gon an­led­ning till att man le­ver i sin lil­la na­i­va bubb­la, i sta­den?

Of­ta hör man kom­men­ta­rer om att lan­ti­sar klär sig säm­re än stads­bor. Nja, det är nog sna­ra­re så att in­tres­set för det eg­na ja­get är mind­re ut­präg­lat när man är mer in­rik­tad på max­i­mal livs­kva­li­tet för sin fa­milj. Sam­ma mo­de­ut­bud finns över he­la Sve­ri­ge, ja värl­den, se­dan in­ter­net kom.

Det är sna­ra­re pri­o­ri­te­ring­ar­na som skil­jer.

En sak som för­bryl­lar mig är; tror stads­bor att man kan cyk­la vart man än ska? El­ler att det stan­nar en buss el­ler spår­vagn in­om en halv­tim­mes gång­väg från hem­met?

Verk­lig­he­ten ser in­te ut så. En­dast ett få­tal ar­be­tan­de når si­na jobb in­om rim­lig tid med cy­kel. Bi­len är nöd­vän­dig på lan­det. Till­gäng­lig­he­ten av­stånds­mäs­sigt till jobb, mat­af­fä­rer, sjuk­hus, dag­hem och sko­lor är be­grän­sad.

Of­tast har lands­byg­den dess­utom myc­ket läg­re lö­ner trots att till­gång­en till bil är nöd­vän­dig. Bräns­let är in­te bil­li­ga­re för att man bor på en ort med lå­ga lö­ner.

FO­TO: PERNILLA WAHLMAN/TT

”En glad lan­tis” vill gär­na se en an­nan syn på lands­bygds­bor hos stads­bor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.