NÄR SKA DE SOM HAR DET SÄMST FÅ DET BÄTT­RE?

Metro Sweden (Stockholm) - - News - MI­KA TA­KAMÄ­KI

Jag tyc­ker att det är myc­ket märk­ligt och då­ligt att eko­no­min in­te stärkts för många pensionärer, sju­ka, ar­bets­lö­sa, fat­ti­ga och and­ra sva­ga grup­per de se­nas­te 20 åren.

Allt har un­der sam­ma pe­ri­od bli­vit myc­ket dy­ra­re men des­sa grup­per har in­te fått det nå­got bätt­re som många and­ra grup­per i vårt sam­häl­le som un­der den ti­den ökat sin in­komst gans­ka re­jält med lö­neök­ning­ar och jobb­skat­te­av­drag.

Räk­nas in­te sva­ga grup­per i vårt sam­häl­le läng­re, ska in­te de ock­så ha ett vet­tigt liv?

Som gräd­de på mo­set om man nu ska ut­tryc­ka sig dumt, finns det par­ti­er och po­li­ti­ker som vill sän­ka mi­ni­mi­lö­ner. Då får vi ju än­nu fler som in­te kom­mer att kla­ra sig på sin lön fast de job­bar. Det är så dumt så man stork­nar. Nej rätt väg för ett jäm­li­ka­re och mer väl­må­en­de Sve­ri­ge är att hö­ja även al­la fat­ti­gas lö­ner, er­sätt­ning­ar, bi­drag och så vi­da­re i ni­vå med att allt stän­digt blir dy­ra­re i vårt sam­häl­le. För ett land som hål­ler ihop och bryr sig även om de som har det som sämst för till­fäl­let. Allt an­nat är in­te vär­digt ri­ka Sve­ri­ge, tyc­ker jag.

FO­TO: TT

Eko­no­min i fo­kus 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.