JAG VILL IN­TE GE FLER NY­ÅRS­LÖF­TEN OM ATT FÖRBÄTTRA MITT YTTRE

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - JOSEFIN SCHÖNQVIST

För var­je år som har gått i mitt 24-åri­ga liv bru­kar jag sum­me­ra året i sto­ra hän­del­ser. Jag bru­kar kon­sta­te­ra att jag in­te har bott på gym­met som jag lo­va­de mig själv vid tolvsla­get fö­re­gå­en­de år, jag har in­te köpt någ­ra hund­val­par, in­te rest två varv runt jor­den och in­te hel­ler hun­nit bli mil­jo­när el­ler sprung­it på ”man­nen i mitt liv”.

Jag bru­kar glöm­ma att bors­ta mitt hår, jag tyc­ker det är mer prak­tiskt att klip­pa mi­na nag­lar kor­ta och ut­an lack då de blir li­te fu­la ef­ter ett par da­gar, klac­kar och i syn­cen­ti­me­ter ner­het 15 sti­lett­klac­kar är ing­et som går bra ihop med att all­tid va­ra ute i sista se­kund. Ja, jo, det är sant... Jag spring­er var­je att jag in­te kan räd­da värl­den, men jag vet att jag kan gö­ra nå­got och det vet jag att du ock­så kan. Om vi al­la till­sam­mans gör nå­got kom­mer det bli skill­nad. Mi­na fo­kus­om­rå­den för näst­kom­man­de år ska va­ra att stå upp för mi­ni­o­ri­tets­grup­per och fe­mi­nis­men. Vad ska di­na va­ra?

Av­slut­nings­vis så väl­jer jag att ci­te­ra en fin vän till mig som sa ef­ter en se­mes­ter vi ha­de haft: I slu­tet på da­gen hand­lar det om män­ni­skor­na vi träf­far på vägen. Na­tu­ren här är un­der­bar, vatt­net är kri­stall­klart och stads­ar­ki­tek­tu­ren är fan­tas­tisk. Men för att va­ra är­lig, vad ha­de det va­rit värt ut­an al­la män­ni­skor vi träf­fat un­der re­sans gång?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.