Att mo­tio­ne­ra mer är vårt all­ra van­li­gas­te löf­te

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - Carl-fred­rik.eriks­son@metro.se

just då vid ny­årsaf­to­nen, men ef­tersom det är en så tyd­lig över­gång mel­lan gam­malt och nytt så tar många till­fäl­let i akt, sä­ger han. Det finns dock en risk med oge­nom­tänk­ta ny­års­löf­ten. Vis­sa vän­tar till sista stund och har då in­te hun­nit fun­de­ra på vad de vill åstad­kom­ma och hur det ska gå till.

– Det kan le­da till att vi väl­digt snabbt miss­lyc­kas el­ler strun­tar i att kom­ma i gång, nå­got som skul­le kun­na på­ver­ka till­tron till sin egen för­må­ga. Med and­ra ord, vi kland­rar lätt oss själ­va när det kans­ke egent­li­gen be­ror på då­li­ga för­be­re­del­ser, sä­ger Ro­zen­tal.

En­ligt You­govs un­der­sök­ning kom­mer 12 pro­cent att av­ge ett ny­års­löf­te, me­dan 14 pro­cent sva­rar ”vet ej”.

FO­TO: ALL OVER PRESS/ALAMY/STOCK­HOLMS UNI­VER­SI­TET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.