Svår si­tu­a­tion för ljud­käns­li­ga djur

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - Filip.hagg­berg@metro.se

Sand­ra Tor­rång Öst­lund, 34 år, har si­na häs­tar i Furu­dal i Da­lar­na. Un­der för­ra årets ny­årsaf­ton blev de så räd­da ute i hagen att hon tog in dem i stal­let.

–De är nor­malt sett jät­tel­ug­na, men när det bör­ja­de smäl­la fick de pa­nik och bör­ja­de springa runt. Jag blev rädd att de skul­le ska­da sig, häs­tar är ju sto­ra djur, sä­ger Sand­ra Tor­rång Öst­lund till Metro.

Väl i stal­let blev in­te häs­tar­na lug­na­re. De vi­sa­de fort­fa­ran­de räds­la för smäl­lar­na och för­sök­te ta sig ur box­ar­na, vil­ket går att se i Sand­ras vi­deo.

– Värst var det för de unga häs­tar­na, de var ba­ra två år då. Jag hop­pas att det in­te på­ver­kar dem i fram­ti­den, att de blir räd­da för var­je smäll de hör.

Sand­ra tror in­te att det är re­a­lis­tiskt att fyr­ver­ke­ri­er ska för­bju­das helt, men hon hop­pas att ti­den för smäl­lar­na be­grän­sas.

– Om det ba­ra smäll­de vid tolvsla­get skul­le jag kun­na för­be­re­da mig och gö­ra mitt bäs­ta för att skyd­da häs­tar­na, men det är ju omöj­ligt att ve­ta när det smäl­ler nu. Folk kör ju fyr­ver­ke­ri­er fle­ra tim­mar fö­re och ef­ter tolvsla­get ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.