R

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes -

ing in det nya och ring ut det gam­la i årets förs­ta, skäl­van­de mi­nut. Ring lögn­ens makt från värl­dens grän­ser ut, och ring in san­ning­ens till oss som fam­la.

Så lå­ter det var­je år på Skan­sen i Ed­vard Fredins över­sätt­ning av Al­fred Ten­ny­sons dikt ”Ring out, wild bells”, en from för­hopp­ning om ett mer san­nings­sö­kan­de år.

Trots att lögn­er va­rit med män­ni­skan se­dan hon öpp­na­de mun­nen så blev än­då 2016 året då fals­ka ny­he­ter på rik­tigt togs upp som ett pro­blem.

I det upp­skru­va­de ton­lä­get som råd­de un­der USA-va­let pas­sa­de en del på att tjä­na peng­ar på på­hit­ta­de el­ler väl­digt skru­va­de ”ar­tik­lar”. Ame­ri­kans­ka Buzz­feed rap­por­te­ra­de om en stad i Ma­ke­do­ni­en där det star­tats åt­minsto­ne 140 webb­plat­ser som pum­pa­de ut hy­per­par­tis­ka ”proTrump-ar­tik­lar”. I vis­sa fall star­ta­des saj­ter med en­da syf­te: att spri­da en en­da upp­dik­tad histo­ria, till ex­em­pel ic­ke-ex­i­ste­ran­de Den­ver gu­ar­di­an som påstod att Hil­la­ry Clin­ton va­rit in­blan­dad i en FBI-agents mys­tis­ka död.

Även i Sve­ri­ge fun­ge­rar det att tjä­na peng­ar på att hit­ta på in­ne­håll till ar­tik­lar. Man­nen som dri­ver saj­ten Sa­ti­ren.se be­rät­ta­de för Vi­ral­granska­ren i ok­to­ber att han tjä­na­de 2 000–3 000 kro­nor i må­na­den på det, men att det var ett sätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.