Så var 2016 på Instagram

På Instagram minns vi det gång­na årets go­da stun­der – för där top­par res­mål, mat och även­tyr bland an­vän­dar­nas in­lägg.

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje -

2016 har be­skri­vits som ett av de värs­ta åren på länge. Men på Instagram väl­jer ap­pens 500 mil­jo­ner an­vän­da­re att skild­ra li­vets go­da­re stun­der. Ut­i­från geo­tag­gar och hash­tag­gar har någ­ra av årets höjd­punk­ter i ap­pens vir­tu­el­la värld kun­nat sam­man­fat­tas, en sam­man­fatt­ning som CNN ta­git del av.

New York kam­mar hem förstap­lat­sen som ”mest geo­tag­ga­de stad 2016”.

För­u­tom res­mål är mat ett van­ligt bild­mo­tiv på sociala medier – där val av ad­jek­tiv föl­jer tren­den där­ef­ter med de eng­els­ka or­den #yum­my och #de­li­cious. På den nyt­ti­ga­re livsstils­fron­ten top­par #ve­gan, #ve­ge­ta­ri­an, #plant­ba­sed och #pa­leo lis­tan.

Att in­lägg såsom res­mål och mat får stort ge­nom­slag i sociala medier, hör sam­man med hjär­nans be­lö­nings­sy­stem.

– Vi får en be­kräf­tel­se där vårt be­lö­nings­sy­stem kic­kar i gång och gör att vi får en li­ten dusch av väl­lust. Vi tyc­ker om att lyss­na på, och de­la, fram­gångs­sa­gor, sä­ger Anna Ben­nich Karlstedt, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log med in­rikt­ning på kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.