För­vand­la fling­pa­ke­tet till stil­ren tid­nings­för­va­ring

Metro Sweden (Stockholm) - - UTRIKES - TEXT OCH FOTO: MO­NI­CA KARLSTE­IN

1 3 5 2 4 6

Vänd för­pack­ning­en så att ena kort­si­dan kom­mer i kon­takt med de­korplas­tens klist­ri­ga si­da och stryk med fing­rar­na från för­pack­ning­ens in­si­da så att den fäs­ter or­dent­ligt. Stryk li­te ex­tra vid kan­ter­na. Dra av skydds­papp­ret från plas­ten och pla­ce­ra en av för­pack­ning­ens störs­ta si­dor mot den klist­ri­ga ytan. I top­pen ri­tar du likt bil­den ut var du ska skä­ra el­ler skär på fri hand med rak­blads­kni­ven nå­gon cen­ti­me­ter ut­an­för för­pack­ning­en. Vik in och fäst på för­pack­ning­ens in­si­da. De luft­bubb­lor som bil­dats un­der plas­ten stry­ker du för­sik­tigt ut med fing­rar­na, med en mjuk stekspa­de el­ler kan­ten av ett be­tal­kort. Nu är det dags att fixa top­pen och bot­ten. I bot­ten vi­ker du in plas­ten så som du slår in ett pa­ket. Var no­ga så att det blir så platt som möj­ligt så att det står sta­digt. Nytt år och dags för ord­ning och re­da. Här vi­sar Hem­ma­fix­blog­ga­ren Mo­ni­ca Karlste­in hur du su­peren­kelt för­vand­lar ett fling­pa­ket till en snygg tid­skrifts­sam­la­re med mar­mor­look. Fun­de­ra på vad du ska för­va­ra i din tid­skrifts­sam­la­re. Ri­ta ut var du ska klip­pa med en pen­na och even­tu­ellt en lin­jal så att du får ra­ka lin­jer. Klipp till för­pack­ning­en likt for­men av en tid­skrifts­sam­la­re. Pla­ce­ra för­pack­ning­en på de­korplas­ten och pro­va så att plas­ten går runt för­pack­ning­en och li­te om­lott. Klipp se­dan av den bit du in­te be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.