STÄLL FLER FRÅ­GOR – OCH IFRÅGASÄTT SVA­REN

Metro Sweden (Stockholm) - - INSANDARE - ISA­BEL­LE

Härom nat­ten vak­na­de jag av smäl­la­re nå­gon­stans ut­i­från vid tre till­fäl­len, den förs­ta vid kloc­kan ett, den and­ra vid fem och den sista vid kloc­kan sju. Jag gick upp för att kol­la vad som stod på vid förs­ta till­fäl­let och såg då tre till fy­ra ung­do­mar med lu­van up­pe där­u­te i vin­ter­mörk­ret. När jag stod där in­om­hus i mörk­ret och såg hur ung­do­mar­na gick sin väg und­ra­de jag var för­äld­rar­na finns?

Jag fun­de­ra­de på om för­äld­rar­na verk­li­gen viss­te att de­ras ung­do­mar be­fann sig ute mitt i nat­ten el­ler om de helt en­kelt in­te bryr sig. För visst är det så att det trots allt är de­ras ung­do­mar och ing­en an­nans? De har an­svar som handlar om att se till att ha koll på si­na ung­do­mar men ock­så att vå­ga stäl­la frå­gor och fram­för allt ifrå­ga­sät­ta sva­ren på frå­gor­na.

Jag tror per­son­li­gen att man stäl­ler för li­te frå­gor och li­tar allt för myc­ket på vad ung­do­mar­na på­står att de gör.

FOTO: TT

”Isa­bel­le” har hål­lits va­ken av ung­do­mar som kas­tar smäl­la­re. Bil­den fö­re­stäl­ler ett fyr­ver­ke­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.