IN­FÖR BÖ­TER FÖR DE SOM TAR HANDIKAPP-PLATS

Metro Sweden (Stockholm) - - INSANDARE - EN SOM SIT­TER I RULL­STOL

Jag und­rar hur de som ut­re­der handikapp-par­ke­ring­ar fun­de­rar? När man tyc­ker att man ska ta be­talt på des­sa plat­ser. Tänk i stäl­let att böt­fäl­la de som ut­nytt­jar han­di­kapp­lat­ser som in­te har till­stånd, de som har fals­ka till­stånd och de som ut­nytt­jar and­ras till­stånd ut­an att per­so­nen är när va­ran­de i for­do­net när de parkerar!

Tror ni att de som är oär­li­ga skul­le bry sig om att ni sät­ter ut p-au­to­ma­ter för handikapp-plat­ser? Glöm det! Se till att det kos­tar mas­sor så får ni in enor­ma sum­mor. Ut­bil­da pvak­ter och väk­ta­re att ut­fö­ra kon­trol­ler där det finns han­di­kapp­skyl­tar. Jag har även kon­tak­tat mat- och bu­tiks­af­färs­ked­jor, det en­da de gör är att sät­ta lap­par med in­for­ma­tion. In­te hel­ler där de­las det ut någ­ra bö­ter, allt­så.

En­dast för vis­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.